Funkcje finansów

Dodał: ~gość
Data dodania: 25 kwietnia 2001
Średnia ocen: 138654,7
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Funkcje bierne-rejestrują w kategoriach pieniężnych to co dzieje się w życiu
gospodarczym nie wpływając równocześnie na jego modyfikacje czy strukturę.


Funkcje aktywne-realizują określony system bodźców, przy pomocy których
wpływają na przebieg procesów gospodarczych.


Rozpatrując finanse w skali makroekonomicznej wydzielić można trzy funkcje
finansów:


FUNKCJA_rozdzielcza-polega na przesuwaniu za pomocą pieniądza wartości
materialnych między różnymi działami gospodarki narodowej. Jednym z
podstawowych przejawów funkcji rozdzielczej finansów jest kształtowanie
finansów nabywczych jednostek gospodarczych. F. rozdzielcza obejmuję tylko tę
część produktu społecznego, która jest realizowana za pomocą pieniądza. Zakres
f. rozdzielczej zależy zatem od zakresu gosp. towarowo-pieniężnej. Tam gdzie
występuje podział w naturze f. ta nie jest realizowana. F. rozdzielczą
charakteryzuje ponadto zróżnicowanie metod podziału. Są dwie podstawowe metody
realizacji f. rozdzielczej-budżetowa i kredytowa. Różnią się one tym, że przy
budżetowej środki są rozdzielane na zasadzie bezzwrotnej. W ten sposób
powiększa się fundusz nabywczy w sposób trwały. Natomiast przy metodzie
kredytowej transfer ma charakter zwrotny co powoduje, że dochody otrzymane z
tego tytułu tylko czasowo powiększają fundusz nabywczy jednostki. gosp.


FUNKCJA_kontrolna-polega na wykorzystaniu związków ruchu zasobów pieniężnych z
ruchem wartości materialnej w celu uzyskania sygnałów o przebiegu procesów
gospodarczych z obserwacji przebiegu zjawisk finansowych. Cechy tej funkcji to:
a)ogólność-informacje mają charakter zagregowany; b)szybkość - informacje
uzyskujemy natychmiast po przeprowadzeniu transakcji; c)bezpośredniość-daje
informacje nie pociągające za sobą kosztów; d)wieloznaczność-ogólność
informacji powoduje, że nie wiadomo co jest powodem zaistniałych zjawisk.


FUNKCJA_stymulacyjna-związana jest ona z aktywną rolą finansów w gospodarce. F
ta ma na celu oddziaływanie na efektywność gromadzenia i wydatkowania środków
pieniężnych. W tym celu konieczne jest wykorzystanie określonego rodzaju
bodźców Są to bodźce finansowe tj. takie, które motywują do podjęcia lub
prowadzenia działalności lub działań w zamian za korzyści pieniężne.


Na płaszczyźniemikroekonomicznej występują następujące funkcje finansów:


FUNKCJA_parametryczna-wyraża się w takiej konstrukcji systemu finansowego, w
takim doborze wskaźników, norm i regulacji finansowych, które łącznie
gwarantują podejmowanie prawidłowych decyzji opartych na rachunku ekonomicznym.
Realizując tę funkcję operuje się różnego rodzaju narzędziami takimi jak stopa
podatkowa, system ulg podatkowych.


FUNKCJA_zasilania-polega na gromadzeniu środków. W gospodarce rynkowej
zasilanie opiera się na funduszach zdecentralizowanych. Powoduje to, że poziom
dochodów przedsiębiorstw wpływa w istotny sposób na poziom dochodów
budżetowych.


FUNKCJA_motywacyjna-oznacza wpływ jaki procesy gromadzenia, podziału i
wydatkowania środków pieniężnych wywierają na zachowanie podmiotów
uczestniczących w tych procesach. Zachowanie to przyjmuje postać reakcji
podmiotów na bodźce wyrażonych w formie korzyści materialnych.


6.Pojęcie systemu finansowego i jego ogniwa.


SYSTEM_FINANSOWY-jest to zbiór norm prawnych ustalających przede wszystkim
społeczne organy(instytucje) których zadaniem jest wykonywanie czynności
związanych z gromadzeniem oraz podziałem zasobów pieniężnych. Aby system
finansowy był racjonalny tzn. wywoływał korzystne reakcje jednostek
gospodarczych musi być: a)efektywny-oznacz oddziaływanie na przebieg procesów
rzeczowych przy pomocy pieniądza ,aby osiągnąć optymalne zaspokojenie potrzeb
całego społeczeństwa i jego jednostek.; b)zgodny z analizą regulowanych
zjawisk. Wiąże się to z koniecznością uwzględnienia specyfiki regulowanych
przez system finansowy zjawisk, które często mają charakter obiektywny, tzn.
istnieją niezależnie od woli człowieka ,a zatem podlegają działaniom praw
ekonomicznych.; c)Wewnętrznie zgodny. Mimo tego, że regulacje systemu
finansowego dotyczą różnych zjawisk to należy pamiętać, że pozostają one we
wzajemnym związku. Dlatego, aby osiągnąć określony cel wyznaczony przez
politykę gospodarczą, trzeba ustalając normy w jednym, odpowiednio je powiązać
z innym obszarem. d)Prosty w konstrukcji. Reakcja na określoną normę jest wtedy
zgodna z założeniem jeśli możliwe jest jej przestrzeganie w prostej a nie
zawiłej formie. Stąd każda norma musi być skonstruowana w mało skomplikowany
sposób. System nie może też zawierać norm o podobnym działaniu. e)Zdolny do
samoregulacji. Zmiany warunków powinny powodować wystąpienie procesów
dostosowawczych. Trzeba tu wyróżnić procesy: samoregulacji i reformy systemu.
Należy ponadto wziąć pod uwagę, że chociaż system finansowy realizuje określony
wspólny cel społeczeństwa to nie jest jednak monolitem. Biorąc pod uwagę
wspólny rodzaj i obszar działania, możemy wyodrębnić następujące ogniwa systemu
finansowego: system budżetowy, ubezpieczeń, finansowy przedsiębiorstw, bankowo-
kredytowy. System budżetowy dzielimy na: sys.b dżetowy państwa i sys. budż.
lokalny. System ubezpieczeń dzieli się na: np. ubezp. społeczne, gospodarcze.
System finansowy przedsiębiorstw dzieli się np. wg kryterium własności na
przed. państwowe, prywatne. wg. przynależności do gałęzi gosp. narodowej na
przed. przemysłowe, handlowe, budowlane itd. System bankowo-kredytowy można
podzielić na sys. kredytowy, sys. rozliczeń. Bezpośrednim wykonawcą systemu
finansowego jest aparat finansowy. Składa się na niego: Ministerstwo Finansów,
poszczególne urzędy skarbowe, wydziały finansowe poszczególnych
przedsiębiorstw, banki itp.


Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.002 sekund.