Formy kredytu

Dodał: ~gość
Data dodania: 18 czerwca 2001
Średnia ocen: 3,1
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat
1. Formy kredytu
2. Rodzaje zasobów bankowych
A) w/g kryterium podmiotowego
B) w/g kryterium charakteru i przyczyn powstania
3. Pojęcie i cele polityki pieniężnej
4. Pojęcie rynku pieniężnego oraz podaży pieniądza
5. Zdolność kredytowania banków komercyjnych
6. Pieniężne instrumenty banku centralnego stosowane w oddziaływaniu na podaż
pieniądza


Formy_kredytu

1.K. towarowy (handlowy)- polega na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw,
jest bezpośrednio związany z ruchem kapitału handlowego i przemysłowego.


2.K. bankowy - forma ruchu pożyczkowego


- operacje_wekslowe_banków - zamiana wierzytelności wekslowych w gotówkę,
przekształcenie kredytu handlowego na bankowy. Dyskonto weksli - skup przez
bank weksli których termin wykupu jeszcze nie nadszedł.


- operacje_towarowe - pożyczki na towary w drodze i w obrocie towarowym.


-operacje_papierami_wartościowymi - pożyczki pod zastaw papierów wartościowych,
tj. obligacji pożyczek


państwowych, inwestycje bankowe polegające na zakupie przez bank papierów
wartościowych.

- operacje_rachunku_bieżącym - operacje nie zabezpieczone, polegają na
udzieleniu pożyczek bez realnego zabezpieczenia, są to pożyczki dla dużych
przedsiębiorstw, wysoko oprocentowane.


- kontokorent - to rachunek bankowy, za pomocą którego dokonywane są wszystkie
operacje między klientem a bakiem, pożyczki są terminowe lub bezterminowe.


Ad. 2)

Zasoby_bankowe

A)Kryterium podmiotowe (podział zasobów bankowych na wkłady pochodzące z
gospodarstw, od ludności)


1.) Gromadzenie środków przedsiębiorstw uspołecznionych

- różnice między otrzymaniem dochodów a dokonywaniem wydatków.

Wkłady przedsiębiorstw powstają w wyniku następujących procesów gospodarczych:

- powstanie rezerw transakcyjnych w przedsiębiorstwach w związku z ich
działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną

- osiągnięcie ponadplanowego zysku

- niepełnego zsynchronizowania zaopatrzenia z zapotrzebowaniem

- przebiegu rozliczeń z innymi przedsiębiorstwami

Wyróżniamy_dwa_rodzaje_wkładów:

(1.) Wkład a vista - do przeprowadzania bieżącego obrotu płatniczego, do
wykorzystania w każdej formie i w każdym czasie/


(2.) Wkłady terminowe - przekazywane do banku na minimum 1 miesiąc, mogą być
włożone na ściśle określony termin, bez prawa wcześniejszego ich podjęcia oraz
złożone na czas określony, ale możliwością ich wcześniejszego podjęcia przy
zachowaniu określonego terminu wypowiedzenia.


2.) Środki pieniężne w rozliczeniach bankowych.

3.) Środki budżetu państwa - gromadzone na rachunkach bankowych. Stanowią
nadwyżkę wpływów na wydatkami budżetu państwa, mogą mieć charakter
krótkoterminowy bądź lokat długoterminowych.

4.) Zasoby pieniężne ludności - wkłady_oszczędnościowe oraz emisja_pieniądza
gotówkowego. Wkłady mają charakter bardziej stabilny, forma gotówkowa - mniej
stabilny zużywane szybciej niż wkłady.


5) Fundusze własne banków i ich funkcje:

- podstawa do uruchomienia instytucji kredytowej

- podstawa do określenia najmniej pewnych operacji kredytowych

- forma wykorzystania zysku banku

- forma do oceny solidności baku

Kryterium_podmiotowe_z_pkt._widzenia_dysponentów:

- zasoby scentralizowane - gromadzone na rachunkach środki pieniężne których
posiadaczami są centralne instytucje finansowe.


- zasoby zdecentralizowane - środki pieniężne pozostające w bezpośredniej
dyspozycji innych (nie centralnych) jednostek gospodarczych.


B)Kryterium charakteru i przyczyny powstania


1.) Lokaty o charakterze transakcyjnym - bieżący działania gospodarcze.

2.) Oszczędności - lokaty dobrowolne lub przymusowe.

Pojęcie_i_cele_polityki_pieniężnej - polityka pieniężna polega na kształtowaniu
podaży pieniądza. Cele polityki pieniężnej to: * utrzymanie na odpowiednim
poziomie dochodu (PNB), podaży pieniądza oraz stopy %. Polityka pieniężna jest
bardzo skuteczna przy dużej wrażliwości inwestycji i exportu netto na stopę %
niż przy małej ich wrażliwości.


Rynek_Pieniężny - realizacja obrotów banków komercyjnych z bankiem centralnym
(redyskonto weksli, operacji wolnego rynku), tzn. operacje pierwotne. Na rynku
realizują się obroty między bankami komercyjnymi i innymi instytucjami
finansowymi tzw. operacje wtórne. Stopa % kształtuje się w zasadzie swobodnie
pod wpływem realizacji popytu do podaży.


Segmenty rynku pieniężnego:


- rynek hurtowy - obracanie całymi paletami walorów

- rynek detaliczny - udzielanie kredytów krótkoterminowych przez banki

- rynek lokat i pożyczek międzybankowych - lokowanie nadwyżek w banku
centralnym lub dopożyczanie na wyższy %

- rynek skarbowy weksli - instrument wydatków rządowych

- rynek weksli własnych przedsiębiorstw - emitacja przez duże przedsiębiorstwa

- rynek akceptów bankowych - akceptowanie weksli innych jednostek

- rynek eurowalutowy

Podaż pieniądza - postawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną (z
reguły banku), zasobów pieniężnych innej jednostce gospodarującej, przede
wszystkim niebankowej. Jest to całkowita wartość znajdujących się w obiegu
zasobów pieniężnych występujących w roli środka wymiany.


Pieniężne_instrumenty_banku_centralnego_stosowane_w_oddziaływaniu_na_podaż
pieniądza.

Instrumenty polityki monetarnej banku centralnego podzielić można na 3 grupy:

- instrumenty kontroli ogólnej

- instrumenty kontroli selektywnej

- oddziaływaniem przez perswazję


Instrumenty kontroli ogólnej oddziaływają na wszystkie instytucje
pośrednictwa finansowego z jednakowym natężeniem są to:


a) Polityka rezerw obowiązkowych - utrzymanie rezerw ma na celu zapewnienie
wypłacalności banków rozliczeniowych. Relacja między rezerwami banków
rozliczeniowych a wkładami ich klientów ma znaczenie w podaży kształtowaniu
ilości pieniądza w obiegu. Podwyższenie rezerw zmusza do utrzymania większej
części aktywów w formie gotówki.


b) Kredyt redyskontowy - odkupywanie od baków komercyjnych weksli. Zakup weksli
za kwotę niższą od nominalnej, różnica jest wyznaczona przez stopę dyskontową.
Stopa redyskontowa banku centralnego jest niższa od stopy dyskontowej banku
komercyjnego. Podaż pieniądza banku centralnego przez redyskonto weksli nie
jest kontrolowana przez bank centralny lecz zależy od banków komercyjnych.
Wysokość stopy redyskontowej ma wpływ na wielkość udzielanych pożyczek przez
banki rozliczeniowe w banku centralnym.


c) Operacje otwartego rynku - sprzedaż i zakup przez bank centralny papierów
wartościowych publicznych. Operacje otwartego rynku są uważane za
skuteczniejszy środek regulowania podaży pieniądza przez BC niż redyskonto,
gdyż pozwalają z góry ustalić kwotę wzrostu podaży pieniądza BC. Stopa %
kształtuje się jako wielkość wynikowa określana przez relację popytu na
pieniądz do jego podaży. Gdy BC kupuje weksle skarbowe - zwiększają się rezerwy
gotówkowe baków rozliczeniowych.


d) Kredyt lombardowy - udzielany przez BC bankom komercyjnym na bardzo krótkie
terminy. Stopa kredytu lombardowego jest wyższa niż stopa redyskontowa. Banki
komercyjne korzystają z kredytu lombardowego dla przezwyciężenia
krótkookresowego braku płynności.


f) Oddziaływanie na poziom kursów walutowych - sprzedaż obcych walut z zasobów
BC w celach obniżenia ich kursów rynkowych lub skup w celu podwyższenia kursu.
Instrukcja ta ma na celu ochronę bilansu płatniczego, promocję exportu oraz
ograniczenie nadmiernego importu. Skup walut przez banki komercyjne i
odsprzedaż BC jest dla baków komercyjnych źródłem zwiększenia ich zasobów.


g) Limity kredytowania- ograniczenie podaży pieniądza narzucane przez BC bankom
komercyjnym, sięga się do nich w przypadku poważnego zagrożenia stabilności
obiegu pieniężnego i ewidentnej nie skuteczności normalnych ekonomicznych
instrumentów jego regulowania.


h) Blokowanie depozytów.


Zdolność_kredytowa_banków_komercyjnych - jest to max. poziom kredytów, do
jakiego bank operacyjny (komercyjny) może ich udzielić bez obawy
niewypłacalności. Wypłacalność banków operacyjnych jest zabezpieczona rezerwami
pieniężnymi, czyli staniem gotówki w kasie banku oraz stanem wkładów na
rachunkach w BC. Rezerwy te służą na pokrycie wypłat gotówkowych klientów
danego banku.


Zatem zdolność kreowania pieniądza bankowego przez banki zależy od poziomu
posiadanych przez nie rezerw w pieniądzu BC w stosunku do poziomy minimalnej
rezerwy (zwyczajnej lub obligatoryjnej) i tak:

- podwyższenie stopy min. rezerwy ogranicza zdolność ekspansji kredytowej
banków

- zmniejszenie stopy minimalnej rezerwy zwiększa możliwość kreacji kredytu
przez banki.

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0022 sekund.