Fazy pieniądza w ujęciu historycznym

Dodał: ~gość
Data dodania: 09 lutego 2001
Średnia ocen: 2,9
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat
--1.Fazy pieniądza w ujęciu historycznym.2.Obieg pieniężny, gotówkowy i
bezgotówkowy.3.Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i
dochodowego.4.Klasyfikacja przedmiotowa strumieni pieniężnych(zjawisk
finansowych)a)przychody i wydatki realneb)przychody i wydatki
redystrybucyjnec)przychody i wydatki kredytowe.5.Podmiotowa klasyfikacja
strumieni pieniężnycha)finanse przedsiębiorstwb)finanse ludnościc)finanse
publiczned)finanse bankówe)finanse ubezpieczeń6.Funkcja oraz cechy pieniądza. -
->

1.Fazy pieniądza w ujęciu historycznym.
2.Obieg pieniężny, gotówkowy i bezgotówkowy.
3.Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego.
4.Klasyfikacja przedmiotowa strumieni pieniężnych(zjawisk finansowych)
a)przychody i wydatki realne
b)przychody i wydatki redystrybucyjne
c)przychody i wydatki kredytowe.
5.Podmiotowa klasyfikacja strumieni pieniężnych
a)finanse przedsiębiorstw
b)-"- ludności
c)-"- publiczne
d)-"- banków
e)-"- ubezpieczeń
6.Funkcja oraz cechy pieniądza.
1.Pieniądz powstał w drodze ewolucji, której początki są bardzo odległe.


Moneta-była pierwszą formą pieniądza tłoczona była ze złota lub srebra. Miała
znak stwierdzający liczbę jednostek pieniądza ustawowego. Waga monety
odpowiadała wartości nominalnej. Wartość monetarna-jest to ilość jednostek na
którą moneta opiewa pomnożona przez parytet pieniądza. Parytet-jest to liczba
jednostek wagowych złota przypadająca na jednostkę pieniądza ustawowego.
Banknoty-były to znaki pieniężne drukowane na papierze opiewające na określoną
liczbę ustawowych jednostek pieniężnych. Były one wprowadzane do obiegu przez
banki za pomocą kredytów udzielanych na finansowanie działalności gosp. Istotną
ich cechą była wymienialność na monety złote lub złoty kruszec. Ta forma
wymienialności nazywa się wymienialnością bezpośrednią, gdyż banki bezpośrednio
reprezentowały złoto zgodnie z ich wartością parytetową w złocie. Pieniądz
papierowy-był on wprowadzony do obiegu przez skarb państwa. Występował
przejściowo i służył najczęściej do pokrycia deficytu budżetowego.
Reprezentował on pośrednio obieg złota i tym bardziej że ilość p.p. na rynku
uwzględniała obieg złota oraz wartość wymienialnych towarów. Bilon-wprowadzono
go do obiegu obok monet złotych banknotów i pieniądza krajowego. Są to drobne
monety z pospolitych metali. Bilon nazywa się pieniądzem zdawkowym gdyż ma
ograniczoną zdolność zwolnieniową od zobowiązań. Wymienialność pośrednia
banknotów-oznacza prawo do wymiany pieniądza krajowego na zagraniczną walutę,
przyjmowane w obrotach międzynarodowych jako środek zapłaty uznano że waluta ta
nie jest wymienialna na złoto.


2.Ruch pieniądza wynika z przekazywania pieniędzy z rąk do rąk przy regulowaniu
różnego rodzaju zobowiązań. Proces ten nazywa się krążeniem pieniądza.. Ilość
razy jaką każdy znak pieniężny jest przekazywany z rąk do rąk w danym czasie
nazywa się szybkością obiegu pieniądza. Jednym z podstawowych czynników
wpływających na ilość pieniądza w obiegu jest szybkość jego obiegu. Szybkość
obiegu pieniądza gotówkowego zależy min. od częstotliwości pobierania
przychodów przez ludność, wysokość tych przychodów jak i wysokość oraz
częstotliwość dokonywania wydatków konsumpcyjnych. Sfera obiegu bezgotówkowego
obejmuje ogół stosunków ekonomicznych między jednostkami uspołecznionymi. Mogą
one we wzajemnych stosunkach posługiwać się gotówką tylko w regulowaniu
drobnych wydatków nie przekraczających wysokości określonej odpowiednimi
przepisami.. Natomiast pieniądz gotówkowy funkcjonuje w gospodarce w zasadzie
wyłącznie w stosunkach ekonomicznych między układem uspołecznionym a ludnością
oraz w obrotach między gospodarstwami domowymi a jednostkami gospodarki
uspołecznionej.


3.Podstawą wyodrębnienia obiegu transakcyjnego i dochodowego jest odmienny
charakter płatności regulowanych za pomocą pieniądza. Obieg transakcyjny-to
obieg pieniężny związany z częścią wymiany w zakresie dóbr zaopatrzeniowych w
sferze produkcyjnej. Dzięki tej wymianie następuje alokacja produktów pracy
przeznaczonych do dalszej przeróbki lub do odsprzedaży. W sferze obiegu
transakcyjnego pieniądz spełnia głównie funkcję środka cyrkulacji uczestnicząc
w transakcjach kupna-sprzedaży.


Z dochodowym obiegiem pieniądza mamy do czynienia w przypadku pozostałej części
procesów wymiany. Dotyczą one obrotów dobrami finalnymi zarówno inwestycyjnymi
jak i konsumpcyjnymi. W wyniku tych procesów następuje ostateczna alokacja dóbr
materialnych między inwestorów oraz konsumentów zbiorowych i indywidualnych.
Dochodowy obieg pieniądza jest związany z tworzeniem i rozdysponowaniem
funduszy ostatecznego podziału dochodu narodowego. Mamy tu do czynienia z
tworzeniem różnego rodzaju funduszy nabywczych: a)w sferze inwestycji-funduszy
nabywczych dóbr inwestycyjnych, b)w sferze niematerialnej-funduszy nabywczych
spożycia zbiorowego, c)w sferze spożycia indywidualnego-funduszy gospodarstw
domowych oraz wydatkowaniem tych funduszy na zakup dóbr finalnych. Fundusze te
pochodzą z dochodów pierwotnych, redystrybucyjnych oraz kredytowych. Pieniądz w
sferze obiegu dochodowego jest narzędziem pobierania i wydatkowania dochodów
oraz pełni funkcję środka płatniczego.


6.Cechy pieniądza: a)jest towarem, b)jest szczególnym towarem, ponieważ stanowi
powszechny ekwiwalent(posiada wartość użytkową, służy do wyrażania
wartości),c)jest uniwersalnym ucieleśnieniem...,d)jest uniwersalnym
reprezentantem wartości użytkowej, może być zamieniony na każdą dowolną, inną
wartość użytkową, e)jest ucieleśnieniem społecznego charakteru pracy-potwierdza
społeczny charakter pracy.


Funkcje pieniądza: a)jest miernikiem wartości czyli wyraża wartość różnych
towarów .Pieniądz będąc miernikiem wartości może spełniać jednocześnie inne
funkcje. W tej funkcji pieniądz występuje w postaci idealnej np. w cenniku,
roczniku statystycznym. b)środka cyrkulacji występując w transakcjach kupna-
sprzedaży, w postaci realnej, nieskończenie pełnowartościowej. c)środka
płatniczego. Szczególnie ważna funkcja dla rozwoju gospodarki towarowo-
pieniężnej. Ma miejsce głównie wtedy gdy pojawia się zjawisko odroczenia
płatności czyli kredyt .d)Środka gromadzenia skarbu-tezauryzacji ,który zostaje
wycofany z obiegu. Występuje w postaci pieniądza pełnowartościowego. Jest to
pieniądz realny czyli występuje na rynku. e)Pieniądza światowego. Występuje w
postaci pełnowartościowej, służy do wyrażania wartości towarów wymiennych na
rynku światowym.


FORMY PIENIĄDZA: W czasach gdy pieniądz występował tylko w postaci monet
państwo nie tworzyło pieniądza tylko ułatwiało posługiwanie się nim w obiegu.
Miał więc charakter materialny. Z chwilą pojawienia się banknotów wymienialnych
na pieniądz kruszcowy i funkcjonujący w obrocie na rynku z monetą uprawnione do
tego banki emisyjne uzyskały możliwość tworzenia pieniądza i wprowadzania go do
obiegu w ilościach przekraczających produkcję kruszców. Z czasem pojawiała się
nowa forma pieniądza -pieniądz bezgotówkowy zwany także bankowym. Rozwój tego
pieniądza oznaczał dalsze możliwości tworzenia pieniądza przez banki i
spowodował oderwanie obiegu pieniężnego od zasobów kruszcowych. Umożliwiało to
finansowanie przyspieszonego rozwoju gospod. zarazem jednak stało się źródłem
występujących w tym rozwoju dysproporcji między produkcją ,spożyciem a
inwestycjami, kryzysów bezrobocia oraz innych zakłóceń w funkcjonowaniu
gospodarki i finansów. Po wojnie obieg pieniężny na całym świecie uległ
dematerializacji. Składa się on obecnie tylko z biletów bankowych ,bilonu oraz
pieniądza bezgotówkowego.


OBIEG PIENIĘŻNY GOTÓWKOWY I BEZGOTÓWKOWY:Sfera obiegu bezgotówkowego obejmuje
ogół stosunków ekonomicznych między jednostkami uspołecznionymi. Mogą one we
wzajemnych stosunkach posługiwać się gotówką tylko w regulowaniu drobnych
wydatków nie przekraczających wysokości określonej odp. przepisami. Z
obligatoryjną formą rozliczeń bezgotówkowych łączy się obowiązek przechowywania
przez jednostki uspołecznione wszelkich zasobów pieniężnych na rachunkach
bankowych za pośrednictwem których dokonują one tych rozliczeń. Natomiast
pieniądz gotówkowy funkcjonuje w gospodarce wyłącznie w stosunkach
ekonomicznych między układem uspołecznionym a ludnością oraz w obrotach między
gospodarstwami domowymi a jednostkami gospodarki uspołecznionej. Pomiędzy tymi
dwiema sferami obiegu pieniężnego występują powiązania w wyniku których
pieniądz bezgotówkowy przekształca się w gotówkę i odwrotnie. Pieniądz
gotówkowy który powraca do banku przekształca się w pieniądz bezgotówkowy i w
tej postaci jest przenoszony z rachunków na rachunki różnych jednostek
gospodarki uspołecznionej które dokonują między sobą różnego rodzaju rozliczeń.
W niektórych sytuacjach dla dokonania pewnych płatności pieniądz ten
przekształca się w gotówkę i opuszcza sferę obiegu bezgotówkowego aby niebawem
znów do niej powrócić. W gospodarce pieniądz w postaci gotówkowej właściwie nie
cyrkuluje nie krąży lecz wykonuje raczej ruch wahadłowy między kasami
bankowymi.


PIENIĄDZ W OBIEGU TRANSAKCYJNYM-to obieg pieniężny między przedsiębiorstwami
produkcyjnymi a handlowymi oraz między poszczególnymi szczeblami handlu
hurtowego i detalicznego. PIENIĄDZ W OBIEGU DOCHODOWYM-jest urządzeniem
pobierania i realizowania dochodów. Głównymi dochodobiorcami uczestniczącymi w
tym obiegu są gospodarstwa domowe oraz budżet państwa. Obie sfery obiegu są ze
sobą ściśle związane. Pieniądz dostaje się do obiegu dochodowego ze sfery
obiegu transakcyjnego. Odbywa się to w ten sposób że przedsiębiorstwo z
przychodów pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży produkcji świadczenia usług i
realizacji obrotu towarowego wypłacają wynagrodzenia swoim pracownikom i
dokonują wpłat na rzecz budżetu państwa. Przedsiębiorstwa wyłączają zatem
wymienione strumienie pieniądza z obiegu transakcyjnego kierując je do obiegu
dochodowego. Sfery obiegu transakcyjnego i dochodowego nie pokrywają się jednak
w pełni ze sferami obiegu bezgotówkowego wobec czego można powiedzieć że
pieniądz bezgotówkowy jest przede wszystkim pieniądzem transakcyjnym
przedsiębiorstw zaś pieniądz gotówkowy jest głównie pieniądzem dochodowym
ludności.


KLASYFIKACJA STRUMIENI PIENIĘŻNYCH: 1.Przychody i wydatki realne-strumienie
pieniądza przepływające w związku z wymianą produktów i usług oraz opłacenia
nakładów pracy żywej między dostawcami a nabywcami oraz między pracownikami a
pracodawcami. Wzajemna wymiana świadczeń jest istotną cechą która odróżnia
realne strumienie pieniądza od innych strumieni przy których tego rodzaju
wzajemność świadczeń nie występuje.2.Przychody i wydatki redystrybucyjne
(transfery pieniężne)charakteryzują się one tym, że nie są związane z żadnymi
świadczeniami wzajemnymi. Polegają one na nieodpłatnym i bezzwrotnym
przejmowaniu określonych zasobów pieniężnych od jednych podmiotów gospodarczych
i przekazywaniu ich do dyspozycji innych podmiotów. Nazywamy je
redystrybucyjnymi dlatego że polegają one na ponownym dzieleniu zasobów
pieniądza już raz rozdzielonych w formie przychodów realnych. Podstawowym
mechanizmem redystrybucji pieniądza w skali całej gospodarki jest budżet
państwa.3.Przychody i wydatki kredytowe -żródłem tych przychodów i wydatków są
operacje kredytowo-emisyjne aparatu bankowego. Przychodami kredytowymi są
przychody uzyskiwane przez podmioty gospodarujące drogą zaciągania kredytów
bankowych czyli pożyczek pieniężnych. Natomiast wydatkami kredytowymi są
wydatki tych podmiotów ponoszone w chwili spłacania poprzednio zaciągniętego
kredytu. Wspólną cechą przychodów i wydatków redystrybucyjnych i kredytowych
jest ich nieekwiwalentny charakter tzn. uzyskiwanie oraz ponoszenie przychodów
i wydatków nie jest związane z żadnymi wzajemnymi świadczeniami rzeczy usług
lub pracy.


KREDYTOWY_CHARAKTER_PIENIĄDZA:Podstawowym źródłem pieniądza jest kredyt
bankowy. Bank tworzy pieniądz w ten sposób, że udziela kredytu swoim klientom
upoważniając ich w formie odpowiedniego zapisu na rachunku bankowym, do
dysponowania określonym zasobem pieniądza. Nowo kreowany pieniądz pojawia się
zawsze w obiegu w postaci bezgotówkowej. Kredytobiorca wykorzystuje udzielony
mu kredyt regulując, drogą dalszych operacji bezgotówkowych swoje zobowiązania
wobec dostawców, budżetu państwa itd. Pieniądz uzyskuje więc w obrocie
bezgotówkowym. Kredytobiorca może wykorzystać kredyt również w ten sposób, że
podejmie ze swojego rachunku bankowego gotówkę na wypłatę płac lub inne wydatki
gotówkowe. W każdym przypadku gdy pieniądz opuszcza strefę obiegu
bezgotówkowego zwiększa się ilość gotówki poza kasami banku, czyli następuje
emisja pieniądza gotówkowego. Źródłem pieniądza w obiegu - jego podstawą jest
zawsze kredyt banków, czyli kreacja pieniądza bezgotówkowego poprzedza emisje
gotówki. Emisja ta następuje bowiem drogą częściowego przekształcenia
kreowanego pieniądza z formy bezgotówkowej na gotówkową. Obieg pieniężny
zmniejsza się wtedy gdy kredytobiorca spłaca kredyt, bank dokonuje odpowiednich
zapisów księgowych. Spłata kredytu oznacza zatem wycofanie części pieniądza z
obiegu. POJĘCIE_UMOWY_KREDYTOWEJPrzez umowę kredytową bank zobowiązuje się
oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony umowie określoną kwotę
środków pieniężnych, a kredytobiorca do korzystania z niej na warunkach
określonych w umowie do zwrotu wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w
umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu. UMOWA
KREDYTOWA JEST UMOWĄ:1. Konsesualną2. Dwustronnie obowiązującą3. Odpłatną.
Umowa kredytowa niezależnie od kwoty udzielanego kredytu musi być zawarta
zawsze na piśmie.


W UMOWIE KREDYTOWEJ MUSI SIĘ ZNALEŹĆ:1. Oznaczenie stron umowy2. Określenie
podstawowych stron umowy3. Kwota kredytu 4. Termin spłaty kredytu5.
Oprocentowanie kredytu i wysokość prowizji6. Zakres uprawnień banków związanych
z wykorzystaniem udzielonego kredytu i zabezpieczeniem jego spłaty7. Warunku
korzystania przez kredytobiorcę z udzielonego kredytu8. Termin postawienia do
dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych


STRONY UMOWY KREDYTOWEJ:kredytobiorcą może być:1. Osoby prawne 2. Osoby
fizyczne3. Podmioty gospodarcze nie posiadające osobowości prawnej Podstawowym
uprawnieniem kredytobiorcy jest prawo do korzystania z określonej w umowie
kwoty środków pieniężnych postawionych do jego dyspozycji na warunkach
określonych w umowie. Podstawowym obowiązkiem banku jest oddanie do dyspozycji
kredytobiorcy środków pieniężnych w wysokości określonej w umowie. W okresie
korzystania przez kredytobiorcę z kredytu bank ma szereg uprawnień
przysługujących mu z mocy przepisów prawa bankowego. POJĘCIE UMOWY POŻYCZKI:
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność
biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do
gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tą samą ilość pieniędzy albo tą samą
ilość rzecz tego samego gatunku i tej samej jakości.


Banki mogą udzielać tylko pożyczek pieniężnych.

UMOWA POŻYCZKOWA JEST UMOWĄ:1. Konsensualną (dochodzi do skutku już w momencie
podpisania przez strony, a nie w momencie wydania przez bank środków
pieniężnych.) 2. Dwustronnie obowiązującą3. Może być umową odpłatną bądź
nieodpłatną


ELEMENTY UMOWY POŻYCZKI:1. Oznaczenie stron umowy 2. Oznaczenie wysokości
pożyczki3. Określenie obowiązków stron pożyczki:-obowiązku banku przeniesienia
na pożyczkobiorcę własności środków pieniężnych - obowiązku pożyczkobiorcy do
zwrotu pożyczki


STRONY UMOWY POŻYCZKI :bank udziela pożyczek:1. Osobom fizycznym 2. Osobom
prawnym3. Podmiotom gospodarczym nie mającym osobowości prawnej


III._RÓŻNICE_MIĘDZY_POŻYCZKĄ_A_KREDYTEM:a.)na mocy umowy pożyczki na
pożyczkobiorcę przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy; na mocy
umowy kredytowej do dyspozycji kredytobiorcy stawiana jest określona kwota
środków pieniężnych w postaci bezgotówkowego pieniądza bankowego b.) kredyt
udzielany jest na konkretne cele sprecyzowane przez kredytobiorcę i wskazane w
umowie; w przypadku pożyczki nie ma takiego wymogu, c. ) wykorzystanie kredytu
musi nastąpić na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytowej; pożyczki
ten warunek nie musi dotyczyć d.) kredyt powinien być odpłatny; pożyczka może
być odpłatna lub nieodpłatna e.) umowa kredytowa zawsze musi być zawarta na
piśmie; umowa pożyczki musi być zawarta na piśmie gdy kwota pożyczki przekracza
2000pln.


IV._FUNKCJE_KREDYTU:a.) emisyjna:


jest to rola jaką pełni kredyt bankowy w tworzeniu pieniądza i wprowadzaniu go
do obiegu. Funkcje te pełni każdy kredyt, gdyż każde udzielenie przez bank
kredytu tworzy nowy pieniądz i wprowadza go do obiegu, a każda spłata kredytu
jest równoznaczna z wycofaniem z obiegu i likwidację pieniądza. b.) dochodowa:

można ją rozpatrywać z mikro i makroekonomicznego punktu widzenia. motywem dla
którego podmioty gospodarcze korzystają z kredytu, jest potrzeba dokonania
wydatków, które nie znajdują pokrycia w uzyskanych przez te podmioty w danym
okresie przychodach z innych źródeł ( przychodach realnych ) i
redystrybucyjnych ani też z poprzednio nagromadzonych zasobów pieniądza. Z
punktu widzenia poszczególnych kredytobiorców, czyli w ujęciu
mikroekonomicznym, każdy kredyt powiększa ich dochody, czyli pełni funkcję
dochodową. Natomiast o funkcji dochodowej kredytu z makroekonomicznego punktu
widzenia mówimy wówczas, gdy w wyniku akcji kredytowej następuje w danym
okresie ogólny wzrost dochodów pieniężnych w skali całej gospodarki narodowej.
Ma to miejsce wówczas gdy suma kredytów udzielanych w tym okresie przewyższa
sumę kredytów spłaconych, czyli jeśli następuje wzrost pieniądza w obiegu. c.)
rozdzielna

jest to rola, jaką odgrywa kredyt w procesie ostatecznego podziału dochodu
narodowego stały dopływ dóbr finalnych. d.) kontrolna:

polega na tym, że kredyt umożliwia bankom wgląd w gospodarkę kredytobiorców,
sprawowanie kontroli nad prawidłowością tej gospodarki i wywieranie wpływu na
ich decyzje gospodarcze.

V._BUDŻETOWA_EMISJA_PIENIĄDZA:Emisja budżetowa polega na wprowadzeniu do obiegu
znaków pieniężnych zwanych biletami skarbowymi. Bilety te są emitowane nie
przez bank drogą udzielania kredytów przedsiębiorstwom, lecz przez skarb
państwa, który pokrywa nimi swoje wydatki. Wydatki skarbu państwa mają
charakter bezzwrotny. Tylko część biletów skarbowych powraca do kas skarbowych
tytułem podatków. Wskutek tego państwo, emitując bilety skarbowe, jest
pozbawione możliwości elastycznego dostosowania rozmiarów obiegu pieniężnego do
potrzeb gospodarstw. Emisja skarbowa prowadzi zazwyczaj do chaosu finansowego
przejawiającego się lawinowym wzrostem masy pieniądza w obiegu przy
równoczesnym gwałtownym spadku jego siły nabywczej czyli inflacji. Występowanie
emisji skarbowej wiąże się historycznie z okresem wojen i burzliwych
przeobrażeń społeczno ekonomicznych. W normalnie funkcjonującej gospodarce
współczesnej nie znajduje ona zastosowania.


VI._WPŁYW_WYMIANY_Z_ZAGRANICĄ_NA_OBIEG_PIENIĘŻNY:Importer krajowy nabywa
potrzebne mu zagraniczne środki płatnicze w banku, płacąc za nie w walucie
krajowej. Suma złotych obiegowych, które importer wpłacił do banku w zamian za
dostarczone mu zagraniczne środki płatnicze, została tym samym wycofana z
obiegu. Gdy exporter krajowy sprzedaje produkty lub usługi za granicą,
otrzymuje za nie zapłatę w walucie obcej, którą odstępuje bankom, otrzymując w
zamian odpowiedni ekwiwalent w złotych. Kwoty wypłacone przez bank exporterom
za dostarczone waluty obce powiększają obieg pieniężny w kraju. Jeżeli
transakcje importowe i exportowe kompensują się nawzajem to przedstawione
operacje nie powodują żadnej zmiany w rozmiarach obiegu pieniężnego w kraju ani
też nie zmniejszają zasobu zagranicznych środków płatniczych pozostających w
dyspozycji banku. Natomiast nadwyżka importu nad exportem, czyli bierne
( ujemne )saldo bilansu handlowego wyrównane ubytkiem walut obcych lub
bankowych zasobów złota oznacza zmniejszenie krajowego obiegu pieniężnego
przeciwnie, czynne ( dodatnie )saldo bilansu handlowego jest związane ze
wzrostem zasobów dewizowych banków bądź zasobów złota, a zarazem z kreacją
pieniądza krajowego i wzrostem wewnętrznego obiegu pieniężnego.


AD1._POJĘCIE_SYSTEMU_BANKOWO-KREDYTOWEGO:System kredytowo-bankowy obejmuje
strukturę organizacyjną, podstawy prawne i urządzenia planistyczne w ramach
którego banki prowadzą działalność kredytową i emisyjną, organizują rozliczenia
pieniężne, wykonują obsługę kasową budżetu państwa oraz pośredniczą w
rozliczeniach pieniężnych z zagranicą. Równocześnie system bankowo-kredytowy
określa uprawnienia i obowiązki banków w zakresie kontroli i metod
oddziaływania na działalność jednostek gospodarki uspołecznionej szczególnie w
związku z korzystaniem z kredytów bankowych - określa prawa i obowiązki wobec
jednostek gospodarczych.


AD2._TEORETYCZNE_MODELE_ORGANIZACJI_APARATU_BANKOWEGO:MODEL ZDECENTRALIZOWANY:
w tym modelu działają : bank centralny i banki branżowe. Bank centralny jest
"bankiem banków", co oznacza iż dostarcza kredytów refinansów bankom branżowym,
natomiast sam, nie uczestniczy w bezpośrednim kredytowaniu przedsiębiorstw.
Bank centralny emituje znaki pieniężne i gromadzi środki budżetu państwa oraz
środki banków branżowych. Banki branżowe obsługują poszczególne sektory
gospodarstw lub poszczególne działy gospodarki narodowej. MODEL
SCENTRALIZOWANY: bank centralny jest jedynym bankiem. Wykonuje on wszelkie
czynności wchodzących w zakres finansowania i kredytowania p - tw. , emituje
znaki pieniężne i gromadzi wszystkie zasoby pieniężne w tym także zasoby
pieniężne p - tw. MODEL MIESZANY:obok banku centralnego funkcjonują banki
specjalne zajmujące się finansowaniem i kredytowaniem inwestycji. Bank
centralny emituje znaki pieniężne pełni bezpośrednią obsługę kredytową
przedsiębiorstw, udziela kredytów refinansowych. Banki specjalne, które
działają w tym modelu zajmują się finansowaniem i kredytowaniem inwestycji w
skali gospodarki narodowej.


AD3._BANKI:Bank:jest instytucją służącą centralizacji tych co wypożyczają
pieniądze i tych co je pożyczają. Instytucja publiczno-prawna. Funkcje_banków:
- tworzenie pieniądza przez bank emisyjny jako ostatecznego środka zapłaty -
tworzenie przez banki operacyjne jako środka płatniczego - zaspokajanie za
pomocą kredytu zapotrzebowania na pieniądz - pośredniczenie pomiędzy
posiadaczami środków pieniężnych i ich użytkownikami Rodzaje_banków:- banki
centralne, powstałe na podstawie banków emisyjnych - banki operacyjne
( komercyjne )- banki specjalne- banki branżowe- kasy oszczędnościowe-
instytucje drobnego kredytu- instytucje kredytu konsumpcyjnego


BANK_CENTRALNY: jest to bank państwa, który sprawuje jednocześnie trzy funkcje:
- banku emisyjnego - banku banków - banku gospodarki narodowej


Bank centralny dzięki temu, że dokonuje emisji pieniądza jest zawsze
wypłacalny. Wkłady w banku emisyjnym są zawsze pełne. Istotną funkcją banku
centralnego jest funkcja banku_gospodarki_narodowej. W tym charakterze bank
centralny jest z jednej strony regulatorem całego obiegu pieniężnego wewnątrz
kraju oraz równowagi bilansu płatniczego, z drugiej zaś bankiem państwa w
zakresie udzielania kredytów rządowi, obsługa długu państwowego oraz kasowej
obsługi klientów. W roli banku_banków jest on bankiem rezerwowym dla banków
operacyjnych. Bank banków tworzy dwa rodzaje pieniądza: - banknot (centralny
pieniądz gotówkowy )- pieniądz żyrowy (centralny pieniądz rezerwowy )Bank
banków spełnia następujące zadania:- reguluje cyrkulacje emitowanego pieniądza-
reguluje płatność całego systemu bankowego- kształtuje potencjał kredytowy
refinansowy i ich oprocentowanie Banki_operacyjne: są najbardziej
rozpowszechnioną formą instytucji bankowej. Cel działania banku operacyjnego:
- dążenie do zaspokajania potrzeb podmiotów gospodaryzujących w zakresie usług
bankowych przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania zysku. Z jednej strony banki
świadczą określone usługi niezbędne z punktu widzenia społecznego, a drugiej
strony ich celem powinno być osiągnięcie zysku Banki_specjalne:są bankami,
których sfera działania w porównaniu z bankami operacyjnymi ma specjalny
charakter pod względem zakresu i formy działania. Specjalizacja banków może
być:- operacyjna: co prowadzi do podziału na banki kredytu krótko- i
długoterminowego- funkcjonalna: co prowadzi do podziału na banki finansujące
eksploatację i inwestycje- terytorialna: banki ogólnokrajowe i regionalne-
branżowa: banki przemysłowe, rolne, handlu zagranicznego i budowlane


AD4._APARAT_BANKOWY_W_POLSCE:Od 1 stycznia 1989r. zmiana prawa bankowego;
towarzyszyło temu przejście od systemu monobankowego do struktury dwupoziomowej
( bank centralny, bank komercyjny ). W I fazie NBP wyodrębniono 9 państwowych
banków komercyjnych. następnie tworzono dalsze banki z większościowym wkładem
kapitału prywatnego, banki spółdzielcze poza strukturą BGŻ, banki spółdzielcze
zrzeszone w BGŻ oraz banki z udziałem kapitału zagranicznego. Ewolucja systemu
bankowego na przełomie lat 80-tyck i 90-tych:W gospodarce scentralizowanej
istniał system monobankowy, w ramach którego działał NBP podlegający
Ministerstwu Finansów, a obok nego funkcjonowały jeszcze trzy banki
wyspecjalizowane o zasięgu ogólnokrajowym: 1. Bank Handlowy S.A. obsługujący
handel zagraniczny Polski2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. obsługujący operacje
dewizowe ludności, a głównie przekazy z zagranicy i przyjmujący wkłady
oszczędnościowe, zarówno a'vista ( na żądanie ) i terminowe w walutach obcych.
3. BGŻ działający w sektorze rolniczym. Banki te formalnie tylko były
niezależne w rzeczywistości stanowiły one agendy NBP oraz Ministerstwa
Finansów. Ze względu na to iż Bank Handlowy oraz bank PKO S.A. działały na
rynkach zagranicznych dlatego, też musiały mieć zrozumiałą dla partnera
zagranicznego formę prawną i były spółkami akcyjnymi, ale ze 100% udziałem
Skarbu Państwa. Natomiast w BGŻ-cie zrzeszonych było ok. 1500 drobnych banków
spółdzielczych. Taka rozdrobniona organizacja ich była konieczna, ponieważ
klientami tych banków były gospodarstwa rolne co oznaczało iż technicznie
niemożliwe byłoby prowadzenie scentralizowanego finansowania wielu drobnych ich
przedsiębiorstw. W rzeczywistości banki spółdzielcze były przedsiębiorstwami
państwowymi. Ze względu na konieczność przeprowadzenia reform w 1982r., wydano
nowe prawo bankowe, które dało możliwość tworzenia banków nie tylko
państwowych, ale również z udziałem kapitału prywatnego. Z tym, że Rada
Ministrów była upoważniona do określania przedmiotu zakresu działalności banku,
jego nazwy oraz siedziby. W efekcie od 1982r. nie powstał ani jeden bank z
inicjatywy oddolne. Natomiast w wyniku decyzji odgórnych powstały trzy nowe
banki:1. Bank Rozwoju Exportu S.A.: inicjatorami jego były NBP, Ministerstwo
Finansów, Bank Handlowy oraz Bank PKO S.A..2. Bank Inicjatyw Gospodarczych:
założony przez kilka przedsiębiorstw państwowych.3. Łódzki Bank Rozwoju
Powstanie nowych banków nie dało możliwości pojawienia się konkurencji między
nimi jak i też samodzielności ponieważ nadano im również obszary działania aby
nie nachodziły na siebie, a ponadto podmioty gospodarcze nie mogły sobie wybrać
banku ani nawet oddziału w ramach danego banku. Prawo bankowe z 1982r.
oddzieliło NBP od Ministerstwa Finansów jednak oddzielenie to miało charakter
czysto formalny ponieważ rząd nadal ingerował bezpośrednio w działalność banku.
Oznaczał to niekontrolowany napływ pieniądza co było jedną z wielu przyczyn
inflacji. W efekcie podjęto decyzję przebudowy systemu bankowego w kierunku
samodzielności banków oraz ich niezależności od rządu. Pierwszym ruchem było w
1988r. wyodrębnienie z NBP Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Banku Państwowego
gromadzącej depozyty ludności oraz obsługującej budownictwo mieszkaniowe. W
1989r. wydano nowe prawo bankowe, na mocy którego z oddziałów wojewódzkich oraz
byłych powiatowych NBP utworzono 9 banków komercyjnych, które przejęły
działalność (państwowych depozytowo-kredytowych ). Natomiast sam NBP ograniczył
swoją działalność do pełnienia roli banku centralnego, który prowadziłby za
pomocą odpowiednich instrumentow, metod niezależnych politykę monetarną oraz
sprawowałby nadzór nad systemem bankowym. Ponadto wprowadzono możliwość
tworzenia noeych banków w tym banków prywatnych z udziałem kapitału
zagranicznego oraz banków spółdzielczych, które niekoniecznie musiały podlegać
BGŻ.W BGŻ zrzeszonych jest około 1300 banków. Pozostałych około 400 banków jest
zrzeszonych w bankach regionalnych w formie spółek akcyjnych, a z pośród nich
część jest niezależna, zarejestrowana jedynie w NBP. Istnieje ponad 100 banków
w formie S.A. Ponad 80 to banki krajowe, a pozostałych kilka to oddziały banków
zagranicznych. Wśród banków w formie S.A. dominują o kapitale mieszanym -
państwowo-prywatnym, co oznacza, że tylko w niewielkiej części są one prywatne,
gdyż w większości z nich ponad 50% kapitału akcyjnego zostało wniesione przez
Skarb Państwa bądź instytucje państwowe.


AD7._ZAŁOŻENIA_EKONOMICZNEJ_REFORMY_BANKÓW:P-ktem wyjścia reformy bankowej w
Polsce było odejście od systemu monobankowego i przejście do systemu
dwupoziomowego. Istotą nowego systemu jest:1. Stworzenie takiego systemu
kreacji pieniądza, w którym istnieje możliwość kreacji wtórnej przez banki
komercyjne.2. Stworzenie warunków do konkurencji międzybankowej.3. Odejście od
przedmiotowego kredytu:- kryterium głównym jest czas na jaki udziela się
kredytu. Zaś poziom stopy procentowej zależy od stopnia ryzyka udzielanego
kredytu.4. Wprowadzenie instrumentów polityki monetarnej stosowanej przez banki
centralne stosownie do potrzeb gospodarki narodowej. Ważnym elementem
stanowiącym podstawę działalności banków są odpowiednio dobrane instrumenty
oddziaływania na banki komercyjne:- kredyt refinansowy - stopa procentowa-
rezerwy obowiązkowe ( ustala się wskaźnik procentowy ).


AD6._NARODOWY_BANK_POLSKI:NBPjest bankiem: centralnym, emisyjnym: oraz
instytucją kredytową, rozliczeniową i centralną instytucją dewizową, ma
osobowość prawną i ma prawo do używania pieczęci z wizerunkiem ( godłaRP ), nie
podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Działalność NBP ma na
celu umacnianie pieniądza polskiego. Obejmuje ona: emitowanie znaków
pieniężnych RP, udzielanie kredytu refinansowego innym bankom, przyjmowanie
lokat, prowadzenie rozliczeń, organizowanie obrotu walutami obcymi, bankowa
obsługa budżetu itd. Wzakresie swojej działalności NBP:- współdziała w
kształtowaniu polityki gospodarczej państwa oraz jej realizacji- kształtuje
politykę wewnętrzną ( też walutową )- czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem i
rozwojem systemu bankowego- realizuje interesy państwa w zakresie współpracy z
międzynarodowymi instytucjami banków zagranicznych


Zadania_NBP:a.) emisja znaków pieniężnych, tylko NBP - banknotów i monet,
prawnych środków płatniczych w RP. Prezes NBP może wycofać z obiegu
poszczególne rodzaje znaków pieniężnych. NBP może prowadzić sprzedaż monet,
banknotów i numizmatów w kraju i zagranicą. NBP reguluje ilość pieniądza w
obiegu. Prezes NBP ustala zasady klasyfikacji obrotów pieniężnych na rachunkach
bankowych, sprawozdawczości z obrotów gotówkowych. b.) wpływ na politykę gosp.
państwa - NBP opiniuje projekt ustawy budżetowej, przedstawia RM i Sejmowi
opinię, opracowuje okresowe oceny sytuacji pieniężnej. Prezes NBP przedkłada
Sejmowi raport o stanie pieniądza i projekt założeń NBP, współdziała z
Ministrem Finansów w opracowywaniu planu bilansu płatniczego, ustala stopę
rezerw banków, stopę redyskontową weksli, oprocentowanie kredytu refinansowego
i max wysokość prowizji dla NBP. c.) działalność kredytowa - NBP może udzielać
innym bankom kredytu refinansowego na uzupełnienie ich zasobów pieniężnych
( również w walutach obcych ),może on być udzielony z określonej kwoty pod
zastaw papierów wartościowych lub w innej formie np: weksle. Pożyczki i kredyty
zaciągnięte przez NBP w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych mogą
być przeznaczone na udzielanie kredytu w walutach obcych innym bankom. d.)
gromadzenie rezerw obowiązkowych - w celu kształtowania obiegu pieniężnego i
działalności kredytowej banku. Rezerwę stanowi % środków na rachunkach
bankowych. Bank nie ma prawa do dysponowania środkami na rachunku rezerw.
Prezes ustala kwotę rezerw, zasady i tryb tworzenia, stawkę odsetek: 10< %
>30.e.) emisja i obrót papierami wartościowymi - NBP ma prawo do emitowania
Bankowych Papierów Wartościowych, może kupować, przechowywać i administrować
weksle Skarbu Państwa. f.) współpraca z zagranicą - NBP udziela zezwoleń
dewizowych i wykonuje kontrolę dewizową. Udziela i przyjmuje poręczenia,
gwarantuje w obrotach za granicą, może posiadać wartości dewizowe i dokonywać
obrotu tymi wartościami, organizuje współpracę z bankami zagranicznymi. Prezes
ustala kursy walut obcych, NBP administruje państwową rezerwę dewizową g.)
rachunki bankowe.


AD5.

Z NBP wyodrębniono: 9 banków komercyjnych, następnie banki z większościowym
udziałem kapitału prywatnego, banki spółdzielcze, banki spółdzielcze zrzeszone
w BGŻ, banki z udziałem kapitału zagranicznego. Działalność NBP skoncentrowana
jest na:- kształtowaniu polityki monetarnej i emisji pieniądza - organizowaniu
obiegu pieniądza i systemu rozliczeń - operacjach na rynku pieniężnym -
kontroli płynności banków - zapewnieniu wymienialności złotego - operacjach
walutowych z wykorzystaniem rezerw dewizowych państwa- nadzór nad bankami w
odniesieniu do środków im powierzonych


AD4.

a.) APARAT BANKOWY W STANACH ZJEDNOCZONYCHBanki handlowe - rozdzielają 40%
nadwyżek finansowych w kraju. Działają na rynku pieniężnym i kapitałowym. Nie
dokonują operacji na giełdzie papierów wartościowych. Dzielą się na : -
ogólnokrajowe: podlegające prawu federalnemu - stanowe: podlegające prawu
stanów Wkłady w ogólno krajowych bankach ubezpieczone są w Federalnej
Korporacji Ubezpieczeń Depozytów. Podstawowym źródłem ich dochodów jest
działalność pożyczkowa. Pożyczki udzielane są głównie klientom o dobrej pozycji
finansowej, z którymi banki prowadzą korzystne interesy w długim okresie.
Finansują inwestycje przedsiębiorstw, budownictwo, konsumpcja ludności,
kredytują sektor rolny. Pożyczaj kościołowi i uniwersytetom. Lokują środki
finansowe w papierach wartościowych. kupują weksle rządowe i krótkoterminowe
papiery wartościowe jednostek prywatnych. Służą jako rezerwy wtórne czyli
aktywa które szybko można sprzedać. Instytucja depozytu bankowego umożliwia
dokonanie rozliczeń miedzybankowych w sposób sprawny. Mały bank utrzymuje
depozyt w większym. Ten ostatni należeć musi do Systemu Rezerwy Federalnej,
który pełni funkcję banku centralnego Stanów Zjednoczonych. Banki_wzajemnej
oszczędności: są to instytucje finansowe będące własnością wkładowców. Ich
bezpośrednim celem jest bezpośrednia lokata oszczędności współzałożycieli.
Przyjmują wyłącznie wkłady na termin. Depozyty, które są ulokowane w bankach
wzajemnej oszczędności ubezpieczone są na wypadek niewypłacalności w Rezerwie
Federalnej. Nagromadzone fundusze lokują w aktywach rynku kapitałowego, które
są wysoce dochodowe. Najważniejszym aktywem są kredyty hipoteczne.


Stoważyszenie_oszczędnościowo_-_pożyczkowe: cel finansowanie indywidualnego
budownictwa mieszkaniowego poprzez udzielanie kredytów hipotecznych. Źródłem
akcji pożyczkowej są wkłady terminowe członków. Wspólnoty_kredytowe: są
spółdzielniami nie nastawionymi na zysk. Są to stowarzyszenia finansowe ludzi o
wspólnych więzach społecznych. Wkłady są przeznaczane na kredytowanie
konsumpcji członków. Wspólnoty kredytowe kupują także obligacje skarbowe,
zwłaszcza gdy popyt na kredyt maleje. Nie płacą podatków federalnych ponieważ
ich działalność nie ma charakteru dochodowego. Towarzystwa_ubezpieczeniowe_na
życie: tow. ubezpieczeniowe od nieszczęśliwych wypadków gromadzą fundusze przez
sprzedaż polis ubezpieczeniowych. Lokują wolne środki finansowe w aktywach o
niskim stopniu ryzyka, przynoszącym pewny dochód. Fundusze_emerytalne: dzielą
się na prywatne i rządowe. Wpłat na nie dokonują zarówno pracownicy, jak i
pracodawcy. Są to fundusze zabezpieczenia na starość, z których wypłaca się
emerytury po skończeniu przez pracownika aktywności zawodowej. Prywatne
fundusze_emerytalne_wusa_dzielą_się_na:_(a.) ubezpieczeniowe: grupowe polisy
ubezpieczeniowe nabywane w tow. ubezpieczeniowych na życie (b.) powiernicze:
zarządzane przez banki Rządowe_fundusze_emerytalne tworzy rząd federalny, sądy
stanowe i władze lokalne. Nagromadzone środki przeznaczone są na zakup
rządowych papierów wartościowych. Przedsiębiorstwa lokacyjne są klasycznymi
instytucjami pośrednictwa finansowego zdobywają fundusze poprzez emisję
własnych papierów wartościowych, a następnie za zgromadzone fundusze nabywają
papiery wartościowe innych instytucji. Fundusze wspólne sprzedają ludności
własne akcje w zamian kupując akcje przedsiębiorstw Odmianą funduszu wspólnego
jest fundusz rynku pieniężnego umożliwiający dostęp do rynku kapitałowego.
Przedsiębiorstwa finansowe zajmują się udzielaniem kredytów konsumpcyjnych.
Środki finansowe zdobywają emitując obligacje długoterminowe lub pożycza
fundusze od banków handlowych.


b.)_APARAT_BANKOWY_W_WIELKIEJ_BRYTANII:Instytucje pośrednictwa finansowego: a.)
banki podstawowe ( londyńskie banki clearingowe, szkockie banki clearingowe,
banki clearingowe Północnej Irlandii, powszechne banki oszczędnościowe,
żyropaństwowe domy dyskontowe ).b.) banki wtórne ( domy akceptowe, inne banki
brytyjskie, banki zagraniczne, banki konsorcjonalne ).


c.) niebankowe instytucje pośrednictwa finansowego ( tow. budowlane, domy
finansowe, fundusze ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, powiernictwa
lokacyjne wspólnoty powiernicze ).d.) Bank Anglii ( bank centralny ).


Bank_Anglii:

zadania:- utrzymanie rachunku Skarbu Państwa, przedsiębiorstw dyskontowych i
banków- administracja długiem publicznym - realizacja polityki monetarnej
rządu- gospodarka rezerwami monetarnymi- interwencja na rynku walutowym w celu
regulacji funta szterlinga Banki_podstawowe podlegają kontroli Banku Anglii
( Bank of England ). Banki_clearingowe( rozliczeniowe prowadzą rozliczenia w
gospodarce. Gromadzą wkłady na żądanie i na krótki termin od ludności oraz
przedsiębiorstw. Ich aktywa mają najczęściej krótkoterminowy, płynny charakter.
Aktywa te to głównie weksle skarbowe, weksle handlowe, certyfikaty depozytowe
oraz krótko terminowe kredyty dla przemysłu, handlu, rolnictwa i ludności. Są
to spółki akcyjne. Domy_dyskontowe zajmują się wyszukiwaniem wolnych funduszy
nadobowiązkowych i lokowaniem ich w dochodowe aktywa tj: weksle handlowe,
skarbowe. Odpożyczają wolne fundusze tym bankom, które odczuwają niedobór
obowiązkowych rezerw gotówkowych. Żyro_państwowe nastawione jest na usługi
rozliczeniowe i oszczędnościowe uboższej części społeczeństwa, osób operujących
niewielkimi rezerwami pieniężnymi na ogół otrzymujących pensję co tydzień, dla
których normalne usługi bankowe są drogie. Żyro udziela kredytów obywatelom,
stosuje czeki podróżne, a także udziela kredytu w obcych walutach. Powiernicze
banki_oszczędnościowe są nastawione na gromadzenie oszczędności ludności.
Przyjmują wkłady na termin, lokując je w papierach wartościowych
reprezentujących dług publiczny. Banki_wtórne ne podlegają kontroli Banku
Anglii. Domy_akceptowedziałają jako agencje przedsiębiorstw emitujących papiery
wartościowe, służą jako instytucje doradcze wobec funduszy emerytalnych. Kredyt
akceptacyjny !!! Banki_zagraniczne prowadzą działalność wkładowo - pożyczkową w
certyfikatach depozytowych. Banki_konsorcjonalne: ( rodzaje )Konsorcjum
bankowe: umowa kilku banków, wspólnie udzielają kredytu.- banki udzielające
średnioterminowych kredytów eurowalutowych- banki prowadzące działalność
lokacyjną czyli świadczenie usług finansowych- banki specjalizujące się w
badaniu lokalnego rynku finansowego- konsorcja tworzone w celu reprezentowania
interesów zagranicznych banków handlowych


POLITYKA_PIENIĘŻNA_I_MECHANIZM_KRACJI_PIENIĄDZA_PRZEZ_SYSTEM_BANKOWY.

AD1. Formy_kredytu:a.) kredyt towarowy ( handlowy ): polega na wzajemnym
kredytowaniu się przedsiębiorstw. Związany z ruchem kapitału przemysłowego i
handlowego. b.) kredyt bankowy: forma ruchu pożyczkowego.- operacje wekslowe
banków: zmiana wierzytelności wekslowych w gotówkę, przekształcenie kredytu
towarowego w kredyt bankowy- dyskonto weksli: skup przez bank weksli, których
termin wykupu jeszcze nie nadszedł - operacje towarowe: pożyczki na towary w
drodze i w obrocie towarowym- operacje papierami wartościowymi: pożyczki pod
zastaw papierów wartościowych tj. obligacji pożyczek państwowych, zakup przez
bank papierów wartościowych- operacje w rachunku bankowym: niezabezpieczone
polegają na udzielaniu pożyczek bez realnego zabezpieczenia, są to pożyczki dla
dużych przedsiębiorstw, pobierają wyższe oprocentowanie.- kontokorent: to
rachunek bankowy, za pomocą którego dokonywane są wszystkie operacje między
bankiem, a klientem, pożyczki są terminowe lub bezterminowe.AD2. Zasoby
bankowe:I. Kryterium podmiotowe: ( podział zasobów bankowych na wkłady
pochodzące z gospodarstw, od ludności ).1. Gromadzenie środków przedsiębiorstw
uspołecznionych: różnice między otrzymywaniem dochodów, a dokonywaniem
wydatków. Wkłady przedsiębiorstw powstają w wyniku następujących procesów
gospodarczych:- powstanie rezerw transakcyjnych w przedsiębiorstwach w związku
z ich działalnością exploatacyjną i inwestycyjną- osiągnięcia ponad planowego
zysku- niepełnego zsynchronizowania zaopatrzenia z zapotrzebowaniem- przebiegu
rozliczeń między innymi przedsiębiorstwami Wyróżniamy 2 rodzaje wkładów:
- wkłady osobiste: do przeprowadzania bieżącego obrotu płatniczego, do
wykorzystywania w każdej formie i w każdym czasie.- wkłady terminowe:
przekazywane do banku na minimum jeden miesiąc, mogą być złożone na ściśle
określony termin bez prawa ich wcześniejszego podjęcia oraz złożone na czas
określony, ale z możliwością ich wcześniejszego wypowiedzenia przy zachowaniu
określonego terminu wypowiedzenia.2. Środki pieniężne w rozliczeniach
bankowych.3. Środki budżetu państwa: gromadzone na rachunkach bankowych.
Stanowią nadwyżkę wpływów nad wydatkami budżetu, mogą mieć charakter
krótkoterminowy bądź lokat długoterminowych.4. Zasoby pieniężne ludności:
wkłady oszczędnościowe oraz emisja pieniądza gotówkowego. Wkłady mają charakter
bardziej stabilny, forma gotówkowa: mniej stabilna, zużywane szybciej niż
wkłady.5. Fundusze własne banków i funkcje:- podstawa do uruchomienia
instytucji kredytowej- podstawa do określenia najmniej pewnych operacji
kredytowych- forma wykorzystania zysku banku- podstawa do oceny solidności
banku Kryterium podmiotowe z p-ktu widzenia dysponentów:1. Zasoby
scentralizowane: gromadzone na rachunkach środki pieniężne, których
posiadaczami centralne instytucje finansowe.2. Zasoby zdecentralizowane: środki
pieniężne pozostające w bezpośredniej dyspozycji innych ( nie centralnych )
jednostek gospodarczych.


II._KRYTERIUM_CHARAKTERU_I_PRZYCZYN_POWSTAWANIA:1. Lokaty o charakterze
transakcyjnym: bieżące działania gospodarcze2. Oszczędności: lokaty dobrowolne,
lub przymusoweAD3._POJĘCIE_I_CELE_POLITYKI_PIENIĘŻNEJ_:Polityka pieniężna
polega na kształtowaniu podaży pieniądza. Cele polityki pieniężnej: to
utrzymanie na odpowiednim poziomie - dochodu (PNB), podaży pieniądza oraz stopy
procentowej. Polityka pieniężna jest bardziej skuteczna przy dużej wrażliwości
inwestycji i exportu netto na stopę procentową niż przy małej ich
wrażliwości.AD4._POJĘCIE_RYNKU_PIENIĘŻNEGO_ORAZ_PODAŻY_PIENIĄDZA:Rynek
pieniężny: realizacja obrotów banków komercyjnych z bankiem centralnym
( redyskonto weksli, operacje wolnego rynku )tzw: operacje pierwotne. Na rynku
realizują się obroty między bankami komercyjnymi i innymi instytucjami
finansowymi tzw. operacje wtórne. Stopa % na rynku pieniężnym kształtuje się w
zasadzie swobodnie pod wpływem relacji popytu do podaży.


Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0151 sekund.