Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Ekonomia i Finanse

Lista tematów

 • Gotówka w kasie
  Rozliczenie gotówkowe polegają na regulowaniu przez dłużnika jego zobowiązań poprzez wpłatę gotówki do kasy wierzyciela. Rozliczenie takie stosuje się najczęściej w rozliczeniach z osobami fizycznymi, w placówkach handlu detalicznego (sklepach, kioskach itp.), w lokalach gastronomicznych (restauracjach, barach itp.) i wszędzie tam, gdzie regulowanie płatności w formie bezgotówkowej jest trudne lub też niemożliwe. Możemy jednak zaobserwować, że coraz mniej występuje operacji finansowych z udzi ...
  Autor: Małgosia, Dodano: 28 czerwca 2005, Średnia ocen: 3,6
 • Inflacja
  Wyjaśnienie zjawiska inflacji należy do jednego z najtrudniejszych problemów teoretycznych ze względu na wielość przyczyn, a zarazem i możliwość różnorodnych interpretacji. Istnieje powszechna zgoda, że inflację należy mierzyć przeciętną stopą wzrostu cen. Dlatego pojęcie inflacji definiuje się jako stały wzrost przeciętnego poziomu cen rynkowych w miarę upływu czasu. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają ...
  Autor: Kundzior, Dodano: 10 marca 2005, Średnia ocen: 3,9
 • Podatek VAT
  08.01.1993r. wprowadzono w Polsce powszechny podatek VAT i podatek akcyzowy. Była to zmiana w kierunku zasad obowiązujących w gospodarce rynkowej. Wyrażała się ona w przejściu z opodatkowania obrotów brutto w jednej wybranej fazie, na pobór podatku od wartości netto we wszystkich jego fazach. VAT jest instrumentem korygującym wielkość obrotu (przychodów ze sprzedaży). VAT i podatek akcyzowy stanowi w ogólnych dochodach państwa jedną z podstawowych pozycji wpływów budżetowych. Podatek od towar ...
  Autor: Kundzior, Dodano: 13 lutego 2005, Średnia ocen: 3,9
 • Budżet
  BUDŻET (fran.) zestawienie, plan dochodów i wydatków na przyszły okres, może wiązać się ze ścisłym limitowaniem wydatków (ostre ograniczenie budżetowe) lub łagodnym ograniczeniem budżetowym. BUDŻET PAŃSTWA można zdefiniować jako: 1) zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków państwa na okres roczny (rok budżetowy), sporządzone przez rząd i uchwalone najczęściej w formie ustawy budżetowej – przez parlament, 2) fundusz(rachunek) zasilany przez dochody budżetowe i przeznaczony na fin ...
  Autor: Tomasz, Dodano: 09 lutego 2005, Średnia ocen: 2,8
 • Pojęcie i elementy rynku finansowego
  ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 października 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Metody ustalania kursów akcji
  1. Kurs akcji- jest to cena ustalona na sesji giełdowej 2. Metody ustalania kursów akcji a) w oparciu o zlecenie - kurs akcji zależy od ilości zleceń kupna i sprzedaży b)w oparciu o ceny - zlecenia są dostosowywane do istniejącego kursu akcji 3. Na Giełdzie Pap.Wart. w W-wie przyjęto metodę ustalania kursów akcji na podstawie zleceń - na danej sesji giełdowej wyznacza się jedną cenę dla akcji danej spółki 4. Rynek poza giełdowy może być: a) zrównoważony b) niezrównoważony 5. Jeż ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 września 2001, Średnia ocen: 2,0
 • Pojęcie i rodzaje międzynarodowych organizacji finansowych
  1. Międzynarodowe Organizacje Finansowe powstały w wyniku przemian zachodzących w światowym systemie gospodarczym. Potrzeba współpracy międzynarodowej w dziedzinie stosunków finansowych ujawnia się wraz z rozwojem rynku światowego i koniecznością rozliczania transakcji międzynarodowych. Przyczyną był również kryzys systemu waluty złoty oraz kryzys światowego systemu walutowego. 2. Międzynarodowa organizacja Finansowa jest to forma współpracy niezależnych pań ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 września 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Rola zadania i funkcje NBP w polskim sytemie bankowym
  1. NBP jest centralnym bankiem RP 2. NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. 3. NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę której siedziba jest W-wie oraz oddziały terenowe. 4. Zadania NBP jako banku centralnego: a. utrzymywanie wartości pieniądza krajowego b. ochrona stabilności systemu finansowego c. podnoszenie efektywności polityki pieniężnej funkcje NBP: a. f. centralnego banku państwa: * formułuje i reali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 września 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Indeksy giełdowe
  1. Indeks giełdowy służy do syntetycznego przedstawienia stanu rynku giełdowego lub jego wybranych elementów 2. Indeksy stosowane na GPW w W-wie: a) WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - jest oficjalnym indeksem dla akcji notowanych na giełdzie; odzwierciedla on dochodowość inwestycji we wszystkie akcje znajdujące się w obrocie giełdowym b) WIG 20 - jest obliczany na podstawie cen akcji 20 spółek rynku podstawowego charakteryzujących się największą wartością rynkową i największym obrotem ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 września 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne
  i. Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: a. refinansowego b. redyskontowego c. lombardowego Charakterystyka kredytu refinansowego: a. jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym w których został ustanowiony zarząd komisaryczny b. kredyt jest udzielany na podstawie umowy określającej: * wysokość kredytu * oprocentowanie i prowizję * termin spłaty * prawne zabezpieczenie spłaty ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 września 2001, Średnia ocen: 4,9
 • Scharakteryzuj cel i zasady ustalania amortyzacji środków trwałych
  Środki trwałe wchodzą w skład rzeczowych składników majątku trwałego. Środki te nie zużywają się całkowicie w czasie jednego cyklu gospodarczego. W trakcie poszcze-gólnych operacji gospodarczych zużywają się tylko w niewielkim stopniu, dlatego też utrata ich wartości i przekazywanie tej wartości na wytworzony wyrob następuje stopniowo. Przyjęto , że do środków trwałych zalicza się grunty i tereny, budynki i budowle, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu i inne przedmioty ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Rachunki bankowe
  1. R-k bankowy służy do przechowywania śr. Pieniężnych i dokonywania rozliczeń za pośrednictwem banku 2. Rodzaje a. r-k bieżący - służy do gromadzenia śr., pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych i działalnością gosp. b. R-k pomocniczy - służy do przeprowadzenia określonych operacji lub rozliczeń w innych bankach. c. R-k lokat terminowych - służy do przechowywania czasowo wolnych środków zasady funkcjonowania r-ków bankowych a. w celu otwarcia r-ku b ...
  Autor: ~gość, Dodano: 18 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Bankowa obsługa papapierów wartościowych
  * Pap. wart. - są to wszelkie dokumenty reprezentujące prawa majątkowe ich posiadacza. * Rodzaje pap. wart.: a. udziałowe (majątkowe) np. akcje b. wierzycielskie np. weksle, obligacje. * Pap. wart. są przedmiotem handlu, a banki biorą udział w operacjach pap. wart. * Rodzaje operacji bank. Związanych z pap. wart.: a. lokowanie wolnych środków w pap. wart. (op. czynne) b. emitowanie własnych pap. wart. (op. bierne) c. kupno i sprzedaż pap. wart. na r-k i na zlecenie klient ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 sierpnia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Pojecie i rodzaje kursów walutowych. Czynniki określające kursy walutowe.
  Kurs walutowy jest to cena płacona w walucie krajowej za jednostkę lub 100 jedn. waluty obcej. Czynniki określające rozmiary kursów walut: a. ekonomiczne: * popyt i podaż na waluty obce * stan bilansu handlowego i płatniczego * zakres reglamentacji dewizowo-walutowej * polityka walutowo - dewizowa * stan koniunktury gosp. a. psychologiczna * konflikty społ-polityczna * wojny * przewidywania dot. koniunktury gosp. Zmiany kursów walutowych odbywają się przez: a. dewaluację - of ...
  Autor: ~gość, Dodano: 09 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,1
Tematy: 1 - 14 z 62, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0798 sekund.