Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Gramatyka

Lista tematów

 • Cechy poprawnego stylu
  a ) komunikatywność - precyzyjne formułowanie myśli, treści powinno być przekazywane, w sposób czytelny, zrozumiały, zależy to od poprawności zastosowanych środków językowych i unikania słów powszechnie niezrozumiałych. Wypowiedź winna być zgodna z intencją nadawcy, najważniejsza jest tu prostota, przejrzystość języka, bez wyszukanych, skomplikowanych przenośni i porównań. b) jasność -zachowanie logicznego porządku w budowie zdań umożliwiające śledzenie toku rozumowania, unikanie zakłóceń w s ...
  Autor: Ania Miguła, Dodano: 06 października 2005, Średnia ocen: 3,8
 • Części mowy
  Czasownik Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy jednak osobowe formy czasownika, odmieniające się przez tryby (śpij - spałbym), czasy (śpi - spał), osoby (śpię - śpisz), liczby (śpi - śpią) i rodzaje (spał - spała). W zdaniu czasownik na ogół jest orzeczeniem; może także pełnić funkcję podmiotu, dopełnienia, przydawki oraz łąc ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 października 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Dopełnienie
  Sposoby wyrażania dopełnienia Dopełnienie może być wyrażone: - rzeczownikiem (Kupiłem psa ) - zaimkiem rzeczownym (Kogo widziałeś? ) - przymiotnikiem (Chorego odwiedziła rodzina ) - zaimkiem przymiotnym (Takiego nie kupię ) - imiesłowem przymiotnikowym czynnym (Palącym udostępniono osobne pomieszczenie ) - imiesłowem przymiotnikowym biernym (Pobitego opatrzono w ambulatorium ) - liczebnikiem głównym (Dwóm przyznano nagrody ) - liczebnikiem porządkowym (Drugiemu się to nie należy ) - ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 lipca 2001, Średnia ocen: 1,9
 • Okolicznik
  Rodzaje okoliczników Z racji tego, że okoliczniki odnoszą się do cech czynności, okoliczności lub innych cech, mogą one mieć wiele znaczeń; stąd wyodrębnia się na ogół ze względu na znaczenie następujące rodzaje okoliczników: - miejsca: Maleństwo wpadło do strumienia. - czasu: Wczoraj Maleństwo wpadło do strumienia. - sposobu: Maleństwo wpadło nagle do strumienia. - przyczyny: Maleństwo wpadło do strumienia przez nieuwagę. - celu: Krzyś przybiegł na ratunek. - stopnia: Po deszczu strum ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Orzeczenie
  Sposoby wyrażania orzeczenia Orzeczenie najczęściej wyrażane jest osobową formą czasownika; czasem - formą nieosobową na -no, -to (Uczniowie wybili szybę w klasie; Wybito szybę w klasie ). W funkcji orzeczenia może być także użyty bezokolicznik; tak jest na przykład w zdaniach podrzędnych okolicznikowych celu, ale tylko wtedy, gdy podmiot zdania nadrzędnego jest taki sam, jak podrzędnego (por. Poszedłem do kolegi, żeby mu pomóc w matematyce, ale Poszedłem do kolegi, żeby mi pomógł w matematy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 lutego 2001, Średnia ocen: 2,7
 • Podmiot
  Rodzaje podmiotów Podmiot jest to nadrzędna część zdania, tworząca z orzeczeniem związek główny. Wskazuje on element, o którym orzeka się w danym zdaniu. Podmiot najczęściej wyrażony jest rzeczownikiem w mianowniku, ale nie jest to możliwość jedyna. Oto przegląd sytuacji szczegółowych: 1. Brak podmiotu. Najczęściej spotykanym typem zdań bezpodmiotowych są konstrukcje zawierające czasownik odnoszący się do pewnych stanów przyrody, które istnieją same przez się; nie można wtedy wskazać wykona ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Przydawka
  Rodzaje przydawek Biorąc pod uwagę sposób wyrażenia przydawki i rodzaj związku między wyrazem określanym i określającym, wyróżnimy następujące typy przydawek: - przymiotną (biały pies ; związek zgody, wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem przymiotnym, liczebnikiem, imiesłowem przymiotnikowym) - rzeczowną (pies brytan ; związek zgody, wyrażona rzeczownikiem) - dopełniaczową (pies sąsiada ; związek rządu, wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu) - przyimkową (pies bez ogona ; związek rządu, wyr ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 czerwca 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Słowotwórstwo
  Słowotwórstwo jako dział nauki o języku opisuje morfologicznie środki tworzenia nowych wyrazów. Słowotwórstwo zajmuje się budową wyrazów ze względu na ich znaczenie. Rodzina wyrazów Jedną z metod bogacenia języka jest tworzenie nowych wyrazów na podstawie zasobu już obecnego w słowniku. W ten sposób powstają wyrazy motywowane Dla określenia zależności słowotwórczej wyrazów służy analiza słowotwórcza, czyli wyodrębnienie w wyrazie motywowanym dwu jego składników, podstawowych członów: podstaw ...
  Autor: pc_rider, Dodano: 17 kwietnia 2005, Średnia ocen: 3,6
 • Sposoby bogacenia słownictwa
  a) derywacja-to proces tworzenia nowych wyrazów za pomocą formantów (przedrostków, przyrostków), np. piękny/prze-piękny (zastosowanie przedrostka), nauczyciel/nauczycielka (użycie przyrostka), Umożliwić (przedrostek-podstawa słowotwórcza-przyrostek). Derywacja wsteczna to tworzenie wyrazów przez odrzucenie formantów, np. chwytać-chwyt-, czołgać-czołg, dźwigać-dźwig. Od czasowników można tworzyć nowe czasowniki, np. pracować-zapracować, od czasowników rzeczowniki, np. kopać - kop+arka, od przymio ...
  Autor: Ania Miguła, Dodano: 16 marca 2005, Średnia ocen: 3,0
 • Style funkcjonalne
  Teksty językowe bywają zróżnicowane nie tylko środowiskowo i terytorialnie. Charakteryzuje je także zróżnicowanie stylistyczne. Do głównych odmian stylowych języka zalicza się następujące style: potoczny, naukowy, publicystyczny, urzędowy i artystyczny. Styl potoczny - cechuje przede wszystkim wypowiedzi mówione, choć czasem występuje on także w swobodnych tekstach pisanych. W mowie najczęściej przejawia się w formie dialogu, rozmowy kilku osób, a także w monologu. Dominują w nim zdania o mał ...
  Autor: Ania Miguła, Dodano: 22 października 2005, Średnia ocen: 3,4
 • Stylizacje językowe
  Stylizacja językowa - polega na celowym wprowadzaniu do utworu środków leksykalnych i gramatycznych, charakterystycznych dla jakiejś epoki, dla określonego dialektu regionalnego lub środowiska. Stylizacja językowa jest jakby naśladowaniem pewnego stylu językowego. Najważniejsze rodzaje stylizacji to: a) archaizacja - polega na wprowadzeniu do utworu archaizmów i form archaicznych w celu przybliżenia określonej epoki (np. ,,Stara baśń" Kraszewskiego, "Krzyżacy" Sienkiewicza). Służy temu celowi ...
  Autor: Ania Miguła, Dodano: 15 listopada 2005, Średnia ocen: 3,2
 • Wypowiedzenia złożone
  Wypowiedzenia złożone podrzędnie Wypowiedzenie złożone podrzędnie Istotą wypowiedzenia złożonego podrzędnie jest to, że jego składniki nie są wobec siebie współrzędne. Wypowiedzenia te są odpowiednikami związków składniowych; występuje w nich element nadrzędny (określany) i podrzędny (określający). Składnik podrzędny zastępuje lub uzupełnia jedną z części składnika nadrzędnego. Wypowiedzenie złożone podrzędnie a zdanie pojedyncze Każdą część zdania pojedynczego (opr ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 marca 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Wypowiedzenie złożone współrzędnie
  Wypowiedzenie złożone współrzędnie charakteryzuje się tym, że poszczególne składniki (zdania i równoważniki zdań) są w nim jednakowo ważne, żaden nie jest określany przez drugi; wypowiedzenia złożone współrzędnie są odpowiednikami szeregów występujących w zdaniach pojedynczych. Treści zdań i równoważników zdań tworzących wypowiedzenie złożone współrzędnie uzupełniają się; ze względu na relacje między nimi można wyróżnić poszczególne rodzaje wypowiedze ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 maja 2001, Średnia ocen: 2,3
 • Związki frazeologiczne
  Związki frazeologiczne - są to stałe i łączliwe związki wyrazowe. Poszczególne związki frazeologiczne różnią się nie tylko stopniem łączliwości swych członów, ale i strukturą (typem gramatycznym członów wchodzących w ich skład), rodzajem powiązań składniowych pomiędzy nimi występujących. Reasumując więc, ze względu na stopień zespolenia wyrazów rozróżniamy związki frazeologiczne stałe i łączliwe. - związki frazeologiczne łączliwe - to takie połączenia wyrazowe, w których dopuszczalna jest wy ...
  Autor: Ania Miguła, Dodano: 19 sierpnia 2005, Średnia ocen: 2,5
Tematy: 1 - 14 z 14, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0156 sekund.