Drugi rozbiór polski

Dodał: ~gość
Data dodania: 15 kwietnia 2001
Średnia ocen: 2,4
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Drugi rozbiór Polski stał się nie tylko końcem państwowości ale i gospodarki.
Wprowadzona przez zaborców rabunkowa eksploatacja ówczesnego przemysłu i
obciążenie wsi wysokimi kontrybucjami spowodowało upadek polskich manufaktur i
banków. Szybko rosły ceny żywności. Warszawa stała się wkrótce najdroższym
miastem w Europie. Ludność popadała w coraz większą nędzę. Nie było czym
opłacać urzędników, wojska i dostawców. Nastroje pogarszało rozkradanie majątku
narodowego przez dygnitarzy targowicko-grodzieńskich. Ich pysznienie się
bogactwem powodowało rosnącą nienawiść uzewnętrznianą w pieśniach
rewolucyjnych, plakatach i żądaniach ukarania targowiczan. Szczególnie wrzenie
powstało w szeregach wojska polskiego.Rządy targowiczan przywróciły władzę
hetmanów, co postawiło młodych oficerów w opozycji, a tym samym skłoniło do
udziału w spiskach powstańczych. Szczególnie aktywni byli ci których pozbawiono
orderu Virtuti Militari i nabytego w wojnie 1792 r. stopnia. W lutym 1793 r.
lud Warszawy uniemożliwił zajęcie Arsenału przez wojska carskie. Na miejsce
Sieversa,opowiadającego się za zachowaniem okrojonej Polski, mianowany został
nowy ambasador rosyjski gen. Josif A. Igelstrom,który w swoich działaniach
oparł się na targowiczanach. On to zażądał po wykryciu spisku w wojsku i
aresztowaniu przywódców od wznowionej Rady Nieustającej redukcji wojska do
połowy i wcielenia go do armii carskiej.

Część działaczy Sejmu Czteroletniego i oficerów przebywających na emigracji w
Saksonii przygotowywała walkę zbrojną w kraju. Na terenie wszystkich zaborów
powstawały organizacje spiskowe. Podniecające wieści napływające z rewolucyjnej
Francji i z bliskiego Śląska, gdzie w 1793 r. doszło do wystąpień społecznych
również zachęcały do podjęcia działań. W maju 1793 r. zawiązano sprzysiężenie
powstańcze.

Obóz powstańczy był zróżnicowany politycznie. Umiarkowana prawica to
stronnictwo patriotyczne z okresu Sejmu Czteroletniego z królem Stanisławem
Augustem na czele. Tej grupie nie udało się uzyskać większych wpływów.
Największe znaczenie w powstaniu mieli przedstawiciele centrum, nie wychodzący
poza Konstytucję 3 Maja, liczący na sprzyjającą sytuację międzynarodową i nie
chcący ograniczyć praw szlachty . Byli to między innymi Ignacy Potocki,Ignacy
Wyssogota Zakrzewski , Józef Wybicki , Andrzej Kapostas. Do lewicy powstania
tzn. do grupy tzw. polskich jakobinów należeli między innymi : Tomasz
Maruszewski, Jan Alojzy Orchowski , Hugo Kołłątaj i Jakub Jasiński. Jakobini
głosili hasła walki powstańczej z udziałem możliwie szerokich mas
społeczeństwa, ukarania zdrajców, demokratycznych władz i realizacji
postanowień w sprawie chłopskiej. Tworzyli oni rewolucyjną atmosferę powstania.

Podejmowano zabiegi o uzyskanie pomocy zewnętrznej. Sprzysiężeni liczyli na
Francję. Mimo misji Kościuszki do Paryża, Francja nie zamierzała angażować się
po stronie Polski traktując powstanie jako szlacheckie. Tym większe znaczenie
miały przygotowania w kraju. Wybuch powstania planowano na jesień 1793 r.. Po
dokonaniu inspekcji powstańczych sił Kościuszko, który we wrześniu 1793 r.
został wyznaczony na naczelnego wodza i dyktatora powstania odroczył termin do
wiosny następnego roku.

Dwunastego marca 1794 r. brygadier Antoni Józef Madaliński odmówił
przeprowadzenia redukcji swojego oddziału kawalerii i rozpoczął marsz w
kierunku Krakowa na czele 1200 ludzi. Był to faktyczny wybuch powstania.
Ogłoszenie powstania przez Kościuszkę nastąpiło 24 marca na rynku w Krakowie.
Złożył przysięgę na wierność narodowi jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej
Narodowej , a następnie ogłosił w ratuszu " Akt powstania obywatelów,
mieszkańców województwa krakowskiego ".Kościuszko powołał pod broń mężczyzn w
wieku od 18 do 28 roku życia i zapowiedział uzbrojenie wszystkich miast i wsi.
Zgromadziwszy wokół siebie po nadejściu Madalińskiego ponad 4 tys. żołnierzy i
2 tys. kosynierów wyruszył na Warszawę. Wojsko carskie ścigające Madalińskiego
zastąpiło mu drogę .Siłami rosyjskimi dowodził generał Teodor Denisow {otrzymał
nieco wcześniej od Stanisława Augusta Order Orła Białego}. Generał rozdzielił
swoje wojska i 4 kwietnia Kościuszko spotkał się pod Racłwicami ze słabszą
kolumną generała Tormasowa . Dowódzca wojsk rosyjskich nie zaczekał na Denisowa
i sam zaatakował umocnioną linię Kościuszki . Na lewym skrzydle gdzie dowodził
generał Józef Zajączek odniósł powodzenie - atak prowadził pułkownik Pustowałow
, uczestnik bitew pod Zieleńcami i Dubienką na czele batalionu pułku jegrów
Jekaterynosławskich . O zwycięstwie rozstrzygneło uderzenie w centrum , na
główną kolumnę Tormasowa . Wykonało je , pod wodzą samego naczelnika , trzystu
dwudziestu kosynierów , wspartych czterema kompaniami regularnej piechoty .
Kościuszko zdołał drogą wiodącą w okopie tak blisko podprowadzić swe oddziały
,że bateria rosyjska zdążyła tylko dwa razy wystrzelić kartaczami . Pierwszy
dopadł działa i zdobył je Wojciech Bartos , chłop z Rzędowic {następnego dnia
wynagrodzony rangą chorążego i nazwiskiem Głowacki}. W bitwie zginął również
Pustowałowi niemal wszyscy jegrzy . W bitwie tej zdobyto 12 dział , mnóstwo
broni ręcznej , sztandar kawalerii , zabito i poraniono około 1000 żołnierzy a
do niewoli wzięto tylko 22 - chłopi nie znajac słowa pardon na śmierć bili. U
schytłku dnia ukazały się pułki Denisowa - nie odważył się on jednak zaatakować
. Denisow cofnął się ku Kazimierzy a Kościuszko ku Słomnikom . Pomimo
zwycięstwa w polu droga do Warszawy została zamknięta.

Tymczasem w Warszawie- mimo osłabienia pod Racławicami załogi carskiej
Igelstrom zamierzał opanować Arsenał i rozbić garnizon polski. Nie doszło
jednak do tego, ponieważ wysłannik Kościuszki Tomasz Maruszewski rozwinął
działalność agitacyjną mobilizując lud. W ciągu dwóch dni 17 i 18 kwietnia
toczyły się w Warszawie walki, w których decydującą rolę odegrały biedniejsze
warstwy ludności : rzemieślnicy, służba, czeladź z Janem Kilińskim na czele.
Igelstrom musiał wycofać się z Warszawy tracąc 60 % garnizonu. Władzę
prezydenta Warszawy z polecenia króla objął Ignacy Zakrzewski, a komendantem
wojskowym został gen. Stanisław Mokronowski. Zakrzewski ogłosił akces do
powstania krakowskiego i przeprowadził wybory do Rady Zastępczej Tymczasowej.
Umiarkowany charakter władzy nie zadowolił ludu a szczególnie powstałego 24
kwietnia radykalnego klubu jakobinów.

Powstanie rozszerzało się.W dniach 22-23 kwietnia Jakub Jasiński stojąc na
czele radykalnego sprzysiężenia opanował Wilno. Rosły siły powstańcze skupione
wokół Kościuszki w Małopolsce. Obok radykalizacji ludności miejskiej widoczne
były zmiany nastrojów wśród chłopów. Domagali się oni reform . Kościuszko 7
maja w obozie pod Połańcem wydał Uniwersał połaniecki, w którym przyznano
chłopom wolność osobistą, zagwarantowano nieusuwalność z ziemi, zmniejszono
pańszczyznę, chłopów służących w wojsku zwolniono z niej całkowicie. Radykalny
odłam powstania , jakobini z Hugo Kołłątajem na czele wysuwał program
uwłaszczenia chłopów. Ważnym krokiem było ustanowienie dozorców dbających, aby
postanowienia w stosunku do chłopów były realizowane przez panów. Uniwersał
połaniecki tylko w małym zakresie wszedł w życie. Szlachta nie chciała
zrezygnować z przywilejów. Kościuszko nie chcąc pozbawiać się poparcia szlachty
( bez niej nie można było wówczas myśleć o walce o niepodległość ) musiał mimo
subiektywnego przekonania o konieczności bardziej radykalnych rozwiązań szukać
kompromisów.

W Warszawie polityka Rady Zastępczej Tymczasowej spotkała się z krytyką zarówno
jakobinów jak i zbliżającego się Kościuszki. W nocy z 8 na 9 maja jakobini
postawili szubienice dla targowiczan. W obliczu żądań ludu Rada Zastępcza
rozszerzyła kompetencje sądu kryminalnego, który skazał na śmierć hetmanów
Ożarowskiego, Zabiełłę, marszałka Rady Nieustającej Ankwicza i biskupa
Kossakowskiego.

Kościuszko rozwiązał Radę Zastępczą Tymczasową , a także powstałą w Wilnie Radę
Najwyższą Litewską i powołał zapowiedzianą w Akcie powstania Radę Najwyższą
Narodową, w skład której weszli i jakobini i moderaci.

Prasa i propaganda, która podlegała Dmochowskiemu wpłynęła na wzrost nastrojów
rewolucyjnych. Kołłątaj, który objął Wydział Skarbu wprowadził progresywne
podatki,zastosował rekwizycje , np.sreber kościelnych na bicie monet,
wprowadził do obiegu pierwsze bilety skarbowe budując podstawy finansowe
powstania. Przejmowano zakłady przemysłowe, egzekwowano dostawy zabezpieczając
zaopatrzenie nie tylko dla wojska ale i cywilnej ludności Warszawy.

Jakobini wzmogli swoją działalność ideologiczną. Doprowadziło to do nowych
wystąpień ludu warszawskiego (28 czerwiec). Teraz już bez sądu wyciągnięto
przemocą z więzień targowiczan oraz ludzi podejrzanych o sprzyjanie im i
powieszono ich {biskup Massalski , kasztelan Czetwertyński} . Ten krok
przerażonych francuskim radykalizmem odsunął od jakobinów wielu zwolenników.

Tymczasem sytuacja militarna powstania uległa pogorszeniu. Dziesiątego maja
1794 r. armia pruska w sile 17 tys. ludzi przekroczyła granice Polski. Nie
mogąc się przeciwstawić połączonym siłom rosyjsko-pruskim Kościuszko poniósł
klęskę pod Szczekocinami ( 6 czerwiec ) - na polu bitwy obecny był i sprawował
komendę król pruski Fryderyk Wilhelm 2 . Pmieważ na polu znajdował się król
należało przedefilowac przed Jego Królewską Mością - kroczenie oddziałów według
starszeństwa generałów. Ale to nie było powodem przegranej - Kościuszko miał 12
tys. wojska przeciw 24 , 29 dział przeciw 122 . Mimo tej przewagi centrum lini
wytrzymało szarżę 14 szwadronów jazdy carskiej ( centrum tworzyli kosynierzy
wsparci przez piechotę. Kościuszko cofnął się pod Kielce , bitwa była przegrana
. Polegli w niej gen. Jan Grochowski i Józef Wodzicki , Wojciech - Bartos
Głowacki odniósł ciężką ranę i zmarł , pochowany został w kolegiacie w
Kielcach. Następnie przyszła klęska generała Zajączka pod Chełmem ( 8 czerwiec
) gdzie pospolite ruszenie , kosynierzy i pikinierzy rozbiegli się w panice -
nie wytrzymali próby ze świeżo przybyłym z Rosji korpusem gen. Ottona Wilhelma
Derfeldena , oraz kapitulacja bez walki Krakowa ( 20 sierpnia ). Armia
powstańcza zaczęła się wycofywać w kierunku Warszawy. Powstał plan
przeniesienia powstania do Wielkopolski. Już w pierwszej fazie przygotowań
insurekcyjnych w kraju i na emigracji liczono na szeroki udział Wielkopolan.
Wskazywały na to ich kontakty z wysłannikami Kościuszki oraz powiązania z
Towarzystwem Patriotycznym w Warszawie.

Wybuch powstania spowodował na tych ziemiach wzmocnienie pruskich garnizonów i
liczne aresztowania wśród osób podejrzanych o działalność spiskową. Publikowano
patenty królewskie nakazujące polskim poddanym pod groźbą konfiskaty dóbr
powrót w granice pruskich posiadłości. Pomimo tych gróźb formowano na terenach
objętych powstaniem Wielkopolskie Odziały Strzelców, a w czerwcu 1794 r. Rada
Najwyższa Narodowa wydała odezwę " Do obywatelów prowincji Wielkopolskiej "
wzywającą do powstania.

Nastąpiło to jednak dopiero w sierpniu w chwili gdy większość oddziałów
pruskich i rosyjskich oblegała Warszawę bronioną przez 23 tys. wojska i całą
zdolną do walki ludność.

Z pomocą wielkopolskim powstańcom miały przyjść regularne oddziały wojska z
Warszawy. Próby przedarcia się jakie podejmowano skończyły się niepowodzeniami.

Wybuch powstania w Wielkopolsce na tyłach armii pruskiej oblegającej Warszawę
spowodował, że król pruski po niepowodzeniach szturmów, obawiając się odcięcia
armii od reszty kraju, zdecydował się na przerwanie oblężenia.

Druga faza działań powstańczych w Wielkopolsce rozpoczęła się w chwili
przybycia na te ziemie regularnego wojska pod wodzą Henryka Dąbrowskiego w sile
2300 osób. Wraz z nim na te ziemie przybył Józef Wybicki przystępując do
organizowania władz powstańczych.

Wojska powstańcze wkroczyły w granice pierwszego pruskiego zaboru i 2
października zajęły Bydgoszcz.

Tymczasem w okresie oblężenia Warszawy sytuacja na wschodzie uległa
pogorszeniu. Na Litwie mimo krótkotrwałych sukcesów powstańcy musieli się w
sierpniu wycofać pod naporem przeważających sił rosyjskich i oddać Wilno.
Jednocześnie wobec pokojowych deklaracji Turcji stojący dotychczas ze swoją
armią na Ukrainie generał Suworow przeprawił się przez Polesie i rozbił słaby
korpus powstańczy broniący przeprawy przez Bug. Walczący już w Polsce gen.Iwan
Fersen dążył do połączenia się z Suworowem. Wystąpienie Kościuszki przeciw
Fernsenowi skończyło się klęską pod Maciejowicami (10 października) , siły
rosyjskie liczyły około 12 tys. , polskie około 8 tys.bitwa trwała około 7
godzin - popis wielkiego męstwa artylerii i piechoty polskiej . Fernsen
całkowicie oskrzydlił słabszego przeciwnika, któremu rozlewisko rzeki Okrzejki
utrudniały odwrót . Kościuszko przecenił własna przewagę moralną , ostatni
broniący się czyli Działyńczycy i fizylierzy zajęli pozycję w dworze
maciejowickim , wystrzelawszy ładunki , wepchnięci do piwnicy walczyli do końca
bagnetami .

Klęska ta w zasadzie niewielka miała negatywne znaczenie moralne, oznaczała
bowiem utratę dla powstania Kościuszki, który po upadku z konia , ranny został
wzięty do niewoli , do niewoli dostali się również trzej generałowie
Sierakowski , Kamiński i Kniaziewicz , ranny Niemcewicz.

Nowym naczelnikiem został 11 października Tomasz Wawrzecki. Sytuacja wojskowa
powstania stawała się coraz trudniejsza. Nie potrafił on zorganizować
skutecznej obrony Warszawy.

Dnia 4 listopada Suworow zaatakował szturmem Pragę. Po kilku godzinach Praga
została zdobyta. Obrońcom, a także ludności cywilnej zgotowano krwawą zemstę-
rzeź Pragi. Wawrzecki opuścił Warszawę wraz z wojskiem.Jakobini okazali się
niezdolni do przejęcia władzy. Ostatecznie armia uległa rozproszeniu pod
Radoszycami 16 listopada.Był to koniec powstania. Przywódców osadzono w
więzieniach rosyjskich, pruskich i austriackich. Insurekcję kościuszkowską
uznano za jeden z najbardziej przełomowych zdarzeń w historii społeczeństwa,
narodu i państwa Polskiego. Powstanie kościuszkowskie objęło wszystkie
dzielnice porozbiorowego państwa i skierowane było przeciwko dwóm zaborcom
Rosji i Prusom. Miało charakter wojny rewolucyjnej .Trwało prawie osiem
miesięcy od 12 marca do 16 listopada. Brało w nim udział prawie 300 tys. ludzi
z czego połowa to regularne formacje, reszta to pospolite ruszenie. Kościuszko
organizował powszechny system rekrutacji do armii, kadrę oficerską stanowili
uczniowie Szkoły Rycerskiej. Powstanie kościuszkowskie zapoczątkowało
demokratyczne przemiany w społeczeństwie polskim i stanowiło ważny krok w
rozwązaniu sprawy chłopskiej.

Po drugim rozbiorze likwidacja państwa polskiego była przesądzona. Powstanie
1794 r. było jedyną szansą ratowania Polski. Udział w walce o niepodległość
stał się ważnym elementem wzmacniającym poczucie narodowe najszerszych warstw
społecznych. Racławickie kosy pozostały trwałym symbolem męstwa i ofiarności
chłopów. Równocześnie perspektywa przemian społecznych deklarowana w
uniwersałach kościuszkowskich odstręczała część szlachty od całkowitego
zaangażowania się w walkę co było jedną z przyczyn klęski.

Upadek powstania był przede wszystkim wynikiem znacznej przewagi militarnej
zaborców.

Polska była w swojej walce całkowicie osamotniona. Za to Francja skorzystała na
oporze Polski. Powstanie skłoniło Prusy do wycofania się z wojny na zachodzie i
zawarcia separatystycznego pokoju z rewolucyjną Francją. Powstanie
kościuszkowskie uratowało rewolucję francuską.

1619-1732 - powstanie 13 kolonii

1651 - akt nawigacyjny (kolonie)

1697 - elekcja Wettina i Contiego

1700-21 - wojna północna

1701 - akt o następstwie tronu w Anglii

1701 - koronacja Fryderyka na króla pruskiego

1702 - bitwa pod Kliszowem

1703 -początek budowy Petersburga

1704 - konfederacja warszawska

elekcja Leszczyńskiego

- konfedracja sandomierska

- sojusz z R. w Narwie

1706 - Karol 12 uderza na Saksonię

1709 - bitwa pod Połtawą

1715 - konf. tarnogrodzka

1717 - sejm niemy

1721 - pokój w Nystad

1732 - traktat Loewenwolda

1733 - elekcja Lasa - Wettin jednak

1733 - pozbawienie dysydentów praw politycznych

1740 - śmierć Karola 6

1741 - bitwa pod Małujowicami

1742 - pokój we Wrocławiu

1744-45 - druga wojna śląska

1748 - pokój w Akwizgranie

1755 - początek wojny ang.-fran. o kolonie

1756-63 - wojna siedmioletnia

1763 - pokój w Hubertsburgu

1763 - pokój w Paryżu

1764 - sejm konwokacyjny

1765 - Szkoła Rycerska

1767 - konfederacje innowiercz w Słucku i Toruniu

1767 - konfederacja w Radomiu

1767 - maszyna przędzalnicza o napędzie wodnym - Arkwright

1768-72 - konfederacja barska

1769 - Austriacy zajęli Spisz

1770 - Prusy odcięły Prusy Król. i część Wielkopolski

1772 5 sierpień - 1 ROZBIÓR POLSKI W PETERSBURGU

1773 - bostońskie picie herbaty

1773 - sejm rozbiorowy

1773-75 - powstanie Jemieliena Pugaczowa

1773-94 - KEN

1773 - Rada Nieustająca

1775 - Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

1776 4 lipiec - Deklaracja niepodległości

1777 - bitwa pod Saratogą

1779 - bitwa pod Savannah

1781 - kapitulacja Anglików pod Yorktown

1783 - traktat pokojowy w Wersalu

1785 - warsztat tkacki - Cartwright

1786 - traktat handlowy F. z Anglią

1787 17 wrzesień - konstytucja USA

1788 - nieurodzaje we Francji

1789 14 lipiec - zdobycie Bastylii

1789 17 czerwca - stan 3 Zgromadzeniem Narodowym

1789 26 sierpień - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

1789 4 - 5 sierpień - reformy Konstytuanty

1789 5 maj - Stany Generalne we F.

1789 9 lipiec - Zgromadzenie Ustawodawcze

1791 - król próbuje uciec do Belgii

1791 1 pażdziernik - Zgromadzenie Prawodawcze

1791 3 wrzesień - Konstytucja franc.

1792 - bitwa pod Valmy

1792 10 sierpnia - powstanie w Paryżu - 2 rewolucja

1792 21 wrzesień- zniesienie monarchii i ustanowienie republiki

1792 -Zgr.Praw. wojna Austrii

1793 - koalicja przeciw Francji

1793 - powstanie w Wandei

1793 24 czerwca - nowa konstytucja

1793 5 kwietnia - Komitet Ocalenia Publicznego

1794 9 thermidor Robespierre zapowiada spisek

1795 - opanowanie Tulon

1795 - pokój z Hiszpanią i Prusami w Bazylei

1795 sierpień - konstytucja

1796 - Zgromadzenie Równych

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Kornelia15a 30 marca 2009, z IP: 89.174.101.210     Zgłoś komentarz do skasowania
Praca jest bardzo dobra dzięki Tobie dostałam 5. Jeszcze raz dziękuje:)
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0038 sekund.