Rewolucja w Rosji

Dodał: ~gość
Data dodania: 22 września 2001
Średnia ocen: 4,3
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


Klęski Rosji w 1 wojnie św. podkopały system caratu, państwo staneło na
krawędzi przepaści ekonomicznej. W armii panował głód żołnierze byli
zdemoralizowani klęskami, niechętni dowódcom . Rolnictwo rosyjskie nie
produkowało wystarczającej ilości źywności, pojawił się głód.Coraz więcej
zwolenników, zwłaszcza wśród robotników, ale niebawem i żołnie-rzy, zaczynali
zdobywać bolszewicy, dążący do obalenia caratu i wprowadzenia rządów dyktatury
proletariatu, a następnie stworzenia państwa robotników i chło-pów - państwa
socjalistycznego. Atrakcyjne hasła propagandy bolszewickiej: zakończenie wojny,
ziemia dla chłopów, władza w ręce robotników i inne znajdo-wały coraz więcej
zwolenników.W lutym 1917 r. w Piotrogrodzie wybuchły lokalne strajki, które
rozszerzyły się w końcu lutego na całą Rosję i przekształciły się w strajk
powszechny. Strajkują-cy wysunęli żądania ekonomiczne (poprawy warunków) i
polityczne (zniesienia caratu). 25 lutego (10 marca według kalendarza
gregoriańskiego) wybuchło po-wstanie - tłum i wojsko opanowały Arsenał. 27
lutego (12 marca) 1917 r. w Piotro-grodzie powstała Rada Delegatów Robotniczych
i Żolnierskich 1 marca (14) powstał Rząd Tymcza-sowy. 2 marca (15) abdykowali
car Mikołaj II i jego następca. Na czele rządu stanął książę Lwow, a po nim
Aleksander Kiereński - Rosja stała się republiką, z legalnie działającymi
partiami. Nastąpił okres dwuwładzy - Rady Delegatów i Rządu Tymczasowego. Rząd
podjął ofensywę na froncie, która zakończyła się klęską, co zwiększyło chaos i
spowodowało wzrost nastrojów rewolucyjnych. Bolszewicy przejęli kontrolę nad
Radami, byli świetnie zorganizowani, zdyscyplinowani, świa-domi celów i metod
działania. Umieli odpowiednio wykorzystać fatalne posunię-cia rządu
Kiereńskiego.Wobec próby podporządkowania Rządowi Tymczasowemu Rad bolszewicy
rzucili hasło Cala wladza w ręce Rad: przekazać ziemię chłopom a fabryki pod
kontrolę i zarządzanie robotnikom. Popularność bolszewików wciąż wzrastała, a
Rząd Tymczasowy, borykający się z wielkimi trudnościami gospodar-czymi i
militarnymi, miał coraz mniejsze poparcie.W nocy z 24 na 25 października 1917
r. (6-7 listopada) wybuchło powstanie - rewolucja bolszewicka zwana
październikową. Sygnałem był wystrzał z okrętu "Aurora ". Tłum, pod
przewodnictwem bolszewików, opanował najważniejsze punkty Piotrogrodu i Pałac
Zimowy, aresztując ministrów Rządu Tymczasowego.

II Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich wydał uchwałę - przeję-cie
pełnej władzy w państwie przez Zjazd, powstał pierwszy rząd sowiecki -Rada
Komisarzy Ludowych (w języku polskim sowiety to rosyjskie rady), na czele
którego stanął Włodzimierz Iljicz Lenin. Zjazd uchwalił dwa dekrety:- dekret o pokoju - natychmiastowe zawieszenie broni, podpisanie pokoju bez
zwycięzców i zwyciężonych (zakończenie wojny, przyjazd żołnierzy z fron-tu,
którzy dzięki bolszewickiemu pokojowi poparliby działania nowych władz);

- dekret o ziemi - przeprowadzenie nacjonalizacji wielkich majątków ziem-skich
bez odszkodowania dla ich właścicieli, przekazanie ziemi chłopom.25 stycznia
1918 r. III Zjazd Rad uchwalił deklarację - powstały Rosyjska Federacyjua
Republika Rad i Armia Czerwona. Wielką rolę w dziejach rewolucji bolszewickiej
i później odegrał Polak - Feliks Dzierżyński. Z jego inicjatywy w listopadzie
1917 r. powstała Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komiaja do Walki z Kontrrewolucjd
i Sabotażem - Czeka. Pełniła ona rolę policji politycznej.Wszystkie dokumenty
wydawane przez władze rewolucyjne, najpierw rewo-lucji lutowej (Rady Delegatów
Robotniczych i Żołnierskich i Rządu Tymczaso-wego), a następnie władz
bolszewickich, w sprawie narodów zamieszkujących Rosję, a szczególnie Polaków,
nie miały większego znaczenia. .

Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0064 sekund.