Orientacje polityczne

Dodał: ~gość
Data dodania: 03 października 2001
Średnia ocen: 4,5
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat


W atmosferze napiętej sytuacji międzynarodowej Polakom wydawało się, że
zbliżający się konflikt pozwoli na odzyskanie przez Polskę niepodległości .
Wśród Polaków występowały różne postawy wobec oku-pantów i kwestii wiązania
nadziei na odzyskanie niepodległości z poszezególnymi państwami zaborczymi.
Niektórzy Polacy uważali, że starania o wolną Polskę nie rnają sensu. Przed
wybuchem I wojny światowej w społeczeństwie polskim pojawiły się od-mienne
programy - orientacje polityczne.Orientacja prorosyjska-antyniemiecka -
Stronnietwo Narodowo-Demokra-tyczne z Romanem Dmowskim - nadzieje Polaków pod
zaborem rosyjskim zwią-zane z kryzysem w Rosji (przegrana wojna z Japonią,
rewolucja 1905-1907) - szansa na uzyskanie przez nich autonomii w ramach
imperium rosyjskiego. Realizacja na drodze legalnej walki na forum parlamentu
rosyjskiego (Duma Pań-stwowa). Dmowski obawiał się Niemiec i postępów
germanizacji (związanie się ze słowiańską Rosją mniej groźne dla polskości) -
program nastawiony na współ-pracę z zaborcą rosyjskim (dążenie do autonomii), w
zaborze pruskim i austriackim (gdzie endecja miata duźe poparcie) program
nastawiony przeciwko okupantowi. W środowiskach młodzieży galicyjskiej powstały
Drużyny Polowe "Sokoła " Józefa Hallera i Polskie Drużyny Strzeleckie. W ezasie
wojny R. Dmowski (przegrane rosyjskie z państwami centralnymi, wybuch rewolucji
rosyjskich) porzucił orien-tację prorosyjską, łącząc nadzieje na odzyskanie
przez Polskę niepodległości ze zwycięskimi państwami Ententy, szczególnie z
Francją.Orientacja antyrosyjska-proaustriacka - w autonomicznęj Galicji -
liczo-no na zwycięstwo państw centralnych w wojnie i przyłączenie ziem polskich
zaboru rosyjskiego do ziem polskich państw centralnych. W konsekwencji miało
powstać trialistyczne (trójczłonowe) państwo: Austria, Węgry i Polska. Jed-nym
z reprezentantów tej orientacji był Józef Piłsudski - od rozłamu w 1906 r. w
Polskiej Partii Socjalistycznej stał na czele tzw. frakcji Rewolucyjnej, wziął
aktywny udział w rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim. Przeniósł się do
Galicji, gdzie w 1908 r. z Kazimierzem Sosnkowskim założył Związek Walki
Czynnej. Liczył na przegraną Rosji w wojnie, objęcie ziem polskich zaboru
rosyjskie-go przez Austro-Węgry, następnie przegraną państw centralnych w
konfrontacji z państwami zachodnimi. Polacy, aktywnie walczący o swoją
niepodległość, mie-li odbudować niepodległe państwo polskie. Bliscy tej
koncepcji byli ludowcy (PSL, Jakub Bojko, Jan Stapiński, Wincenty Witos) i
socjaliści galicyjscy (Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Ignacego
Daszyńskiego). Napięta sytuacja na Bałkanach na początku drugiego
dziesięciolecia XX w. skonsolidowała wokół pro-gramu proaustriackiego niektóre
partie i stronnictwa w Galicji - w 1912 powstał Polski Skarb Wojskowy i Komisja
Skonfederowanych Stronnictw Niepodleglo-ściowych (PPS, Narodowy Związek
Robotniczy, Narodowy Związek Chłopski, Narodowy Związek Chrześcijański z zaboru
rosyjskiego, PPSD Daszyńskiego i PSL). Po wybuchu I wojny światowej w nocy z 5
na 6 sierpnia 1914 r. z krakow-wskich Oleandrów wyruszyła do Królestwa I
Kompania Kadrowa Strzelców Józefa Piłsudskiego .W połowie sierpnia 1914 r. z
inicjatywy prezydenta Krakowa Juliusza Lea powstał Naczelny Komitet Narodowy w
Krakowie - najwyższa władza wojskowa, polityczna i skarbowa w Galicji. Z
inicjatywy NKN utworzono w porozumieniu z władzami austriackimi Legiony Polskie
- walka i boku Austriaków. Józef Piłsudski komendantem I Brygady.Stanowisko
antypatriotyczne-antyniepodległościowe - polska lewica komunistyczna, wobec
zwycięstwa w ogólnoeuropejskiej ewolucji proletariatu i przejęcia przez samych
robotników władzy zbędne staną się granice państwowe i istnienie państw
narodowych (internacjonalizm). Z takie-go założenia wynikało niepodejmowanie
przez lewicę internacjonalistyczną pro-blemu niepodległości Polski, w skrajnej
postaci niechęć do powstających w przy-złości struktur młodego państwa
polskiego. W 1906 r. SDKPiL ogniwem organiza-yjnym odłamu bolszewickiego
Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji.
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0055 sekund.