Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Absolutyzm we Francji
  Początki absolutyzmu we Francji sięgają rządów króla Henryka IV Burbona (1598rok - edykt nantejski), także Ludwika XII i pierwszego ministra króla - kardynała Richelieu. Starał się on doprowadzić do opanowania wszelkich sił odśrodkowych państwa, jego decentralizacji. Tym celom służyła reorganizacja aparatu państwowego, umocnienie roli rady królewskiej, przekazanie zarządu prowincjami intendentom, czyli urzędnikom powołanym przez kardynała. Likwidowano przywileje polityczne hugenotów zostawiaj ...
  Autor: ~gość, Dodano: 01 lipca 2001, Średnia ocen: 4,3
 • Drugi rozbiór polski
  Drugi rozbiór Polski stał się nie tylko końcem państwowości ale i gospodarki. Wprowadzona przez zaborców rabunkowa eksploatacja ówczesnego przemysłu i obciążenie wsi wysokimi kontrybucjami spowodowało upadek polskich manufaktur i banków. Szybko rosły ceny żywności. Warszawa stała się wkrótce najdroższym miastem w Europie. Ludność popadała w coraz większą nędzę. Nie było czym opłacać urzędników, wojska i dostawców. Nastroje pogarszało rozkradanie majątku narodowego przez dygnitarzy targowicko- ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,4
 • Francja w okresie konsulatu i cesarstwa
  FRANCJA W OKRESIE KONSULATU I CESARSTWA. Francja w okresie tzw. rządów dyrektoriatu tzn. Od przewrotu termidoriańskiego i nowej konstytucji 1795 roku znalazła się pod władzą bogatej burżuazji. W systemie władzy ukształtowano tzw. system dyrektoriatu. W tym czasie sytuacja Francji nadal była bardzo trudna: * pogłębiały się problemy gospodarcze, * rosła drożyzna, * przeżyła się spekulacja, * wzrastały podatki. Do problemów gospodarczych dochodziła też zło ...
  Autor: ~gość, Dodano: 27 grudnia 2000, Średnia ocen: 3,3
 • Geneza powstania imperium hiszpańskiego
  Powstanie mocarstwa hiszpańskiego nierozerwalnie związane jest z rozkwitem dynastii Habsburgów . Habsburgowie zaistnieli na scenie politycznej Europy Środkowej w XV wieku, gdy rozbudowali swoje posiadłości wokół księstwa Austrii. Od roku 1438 najbardziej wpływowi Habsburgowie byli także wybierani na tron Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W niespełna 100 lat później korzystne związki z innymi rodami , oparte na małżeństwach dynastycznych , przy jednoczesnym wygaśnięciu linii konkurency ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 października 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Geneza, charakter i skutki unii lubelskiej (1569)
  Na genezę Unii Lubelskiej złożyły się: działanie obozu egzekucyjnego, który dążył do ściślejszego zespolenia wszystkich ziem, w jakikolwiek sposób połączonych z Polską. Poza tym szlachta dążyła do szerszej ekspansji gosp. Na Wschodzie w związku z rozwojem gosp. Folwarczno - pańszczyźnianej. Mogło to nastąpić po głębszej, wykraczającej poza personalną, unii polsko - litewskiej. Szlachta litewska szukała poparcia w szlachcie polskiej do walki z rodzimą magnaterią. Szlachta litewska dązyła równi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego europy w XV i XVI w.
  Gospodarka towarowo - pieniężna rozwijała się w Europie już od schyłku średniowiecza. Było to widoczne w rolnictwie, przemyśle, handlu. Możliwość rozwoju takiej gospodarki warunkowały: wzrost liczby ludności, stosowanie postępu technicznego, ożywienie wymiany handlowej i powstawanie scentralizowanych monarchii, co było wynikiem walki o opanowanie rozbicia feudalnego. Z kolei po odkryciach geograficznych do Europy napłynęły ogromne bogactwa, w tym kruszce, metale szlachetne. Napływały one z ko ...
  Autor: ~gość, Dodano: 26 września 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Kolonialna ekspansja europejska
  U schyłku średniowiecza wiedza Europejczyków o świecie ograniczała się do tego, co wiedziano w starożytności. W przededniu wielkich odkryć Europejczycy znali Półkulę Wschodnią, wiedzieli o istnieniu Afryki, Azji. Zupełnie nie znali Półkuli Zachodniej. W Afryce istniały państwa muzułmańskie. Czołową rolę pełnił Egipt. Państwa muzułmańskie były rządzone przez Arabów i Turków. Europejczycy utrzymywali kontakty z niektórymi państwami arabskimi, o innych państwach afrykańskich wiedza ich była skro ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 kwietnia 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Konsekwencje odkryć geograficznych dla europy i świata
  W wyniku odkryć geograficznych powstały ogromne kolonialne imperia Hiszpanii i Portugalii. Hiszpanie opanowali całą Amerykę Środkową i Południową z wyjątkiem Brazylii. Portugalia opanowała Brazylię i wiele punktów na wybrzeżach Afryki, także Płw. Arabskiego oraz Indii. Hiszpanie początkowo rabowali skarby Inków, Azteków, później sami rozpoczęli eksploatację złóż metali szlachetnych. Do pracy sprowadzali niewolników murzyńskich z Afryki. Rząd hiszpański prowadził świadomą politykę kolonialną. ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 stycznia 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Królestwo polskie w okresie tzw. Rządów konstytucyjnych ( 1815 - 1830)
  Podstawą funkcjonowania Królestwa Polskiego , jego podstawą prawną stała się konstytucja 1815 roku. Konstytucja została podpisana przez cara Aleksandra I 27 XI 1815 roku, a nadana Królestwu 24 XII 1815 roku. Konstytucja miała charakter oktrojowany tzn. była nadana przez władcę jako jednego suwerena (zwierzchnika), czyli jej treści zależały od woli monarchy. Praktycznie projekt konstytucji przygotowywał przede wszystkim książę Adam Czartoryski, dlatego konstytucja nawiązywała do tradycji pol ...
  Autor: ~gość, Dodano: 29 maja 2001, Średnia ocen: 3,2
 • Księstwo warszawskie i jego losy
  W 1806r. wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zaboru pruskiego, w tej sytuacji Polacy zapominając o dramacie legionistów polskich we Włoszech spowodowali powstanie w Wielkopolsce przeciwko Prusakom. W konsekwencji postawy i działania Polaków Napoleon szybciej zajął Warszawę i pomyślnie prowadził kampanie na terenie Pomorza i Prus Wschodnich. w międzyczasie ks. Józef Poniatowski zorganizował regularną armię polską popierającą Napoleona. W 1807r. doszło do rokowań pokojowych między ces ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 marca 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Obrady sejmu wielkiego i jego reformy
  Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski w latach 80 XVIII wieku była bardziej korzystna dla obozu reformatorskiego. Jego pozycję umacniała publicystyczna działalność pisarzy politycznych takich jak - Hugo Kołłątaj, czy Stanisław Staszic. Zmieniła się też sytuacja gospodarczo - społeczna. TZN. Pod wpływem przyjmowania się wczesnokapitalistycznych form produkcji (druga połowa XVIII wieku), pod wpływem rozwoju manufaktur magnackich umacnia się rola mieszczan w życiu gospodarczym. Popierali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Rewolucja burżuazyjna we Francji
  PODŁOŻE, WYBUCH I I FAZA REWOLUCJI BURŻUAZYJNEJ WE FRANCJI Francja w XVII w. była jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Państwo rozwijało się wszechstronnie pod względem gospodarczym. Stawało się też znaczącą potęgą kolonialną. Znaczną rolę w życiu gospodarczym odgrywała burżuazja. Ustrój polityczny to monarchia absolutna, która broniła porządku feudalnego i uprzywilejowanej pozycji tzw. stanów uprzywilejowanych, czyli duchowieństwa i szlachty. Ustrój polityczny nie by ...
  Autor: ~gość, Dodano: 11 lutego 2001, Średnia ocen: 3,4
 • Potop szwedzki z II połowy XVII wieku
  Na przyczyny ataku Szwedów na złożył się w wyjątkowy wzrost ekspansywności Szwecji po wojnie 30 letniej z lat 1618-1648. Pozatym Szwecja obawiała się wzrostu Rosji na Bałtykiem, co mogło nastąpić w skutek wojny polsko-rosyjskiej z 1654r. Król polski już Jan Kazimierz używał obok tytułu króla polskiego tytuł króla Szwecji, czego nie aprobował król szwedzki. Z kolei magnateria polska przyjmowała zdradziecką postawę deklarując swoją współpracę z królem szwedzkim, chcąc umocnić swoją pozycję poli ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 maja 2001, Średnia ocen: 4,6
 • Powstanie stanów zjednoczonych ameryki północnej
  Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści od początku stanowili mozaikę stosunków narodowościowych, religijnych i społecznych, gospodarczych i politycznych. 2/ 5 ludności stanowili angielscy emigranci. Od początku rysowały się różnice gospodarcze między Północą i Południem. Na Południu rozwijało się niewolnictwo, powstawały wielkie latyfundia opierające się o niew ...
  Autor: ~gość, Dodano: 10 października 2001, Średnia ocen: 3,3
Tematy: 1 - 14 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.151 sekund.