Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Napoleon Bonaparte
  Napoleon Bonaparte 15 sierpnia 1769 r. w mieście Ajaccio na Korsyce Letycja Bonaparte, dziewiętnastoletnia żona pewnego miejscowego szlachcica zajmującego się praktyką adwokacką, urodziła dziecko. W ten sposób powiększyła się rodzina Carla Bonaparte, niezamożnego korsykańskiego adwokata. Nazwano go Napoleon. Ojciec postanowił wychować chłopca na modłę francuską (nie korsykańską) i gdy ten podrósł, umieścił go na koszt rządu w jednej z wojskowych szkół we Francji. Wyspa Korsyka, należąca prze ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,2
 • Polityka - lata 20
  Polityka zagraniczna Polski lat 1918-1922 była związana głównie z walką 0 ostateczny kształt granic państwa. Mimo zawarcia traktatu ryskiego z Rosją ra-dzieckąstosunki z tym państwem były napięte. Bolszewicy dążyli do oderwania od Polski wschodnich ziem Rzeczypospolitej, siejąc wrogą wobec niej propagan-dę przez mniejszościowe komunistyczne partie polityczne w Polsce.Podejmowanie przez Związek Radziecki na forum międzynarodowym prób rewi-zji układów granicznych spotkało się z reakcją strony ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Obrady sejmu wielkiego i jego reformy
  Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski w latach 80 XVIII wieku była bardziej korzystna dla obozu reformatorskiego. Jego pozycję umacniała publicystyczna działalność pisarzy politycznych takich jak - Hugo Kołłątaj, czy Stanisław Staszic. Zmieniła się też sytuacja gospodarczo - społeczna. TZN. Pod wpływem przyjmowania się wczesnokapitalistycznych form produkcji (druga połowa XVIII wieku), pod wpływem rozwoju manufaktur magnackich umacnia się rola mieszczan w życiu gospodarczym. Popierali ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 5,1
 • Polityka wewnętrzna Królestwa Kongresowego.
  Pierwszym problemem jaki się pojawił było współistnienie ( na ile to możliwe ) wielkiego samowładnego imperium carskiego z konstytucyjnym Królestwem Polskim . Właściwie pomysł konstytucji był osobistym pomysłem cara Aleksandra I , który wychowany w duchu ... i oświecenia chciał poprzez eksperyment z Królestwem Polskim rozciągnąć system konstytucyjny na całe imperium carskie . Ale pomysł ten był głęboko sprzeczny zarówno z rosyjską tradycją państwową jak i interesem rosyjskiej biurokracji czy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Pytania powtórkowe z historii
  PYTANIA POWTÓRKOWE Z HISTORII (ŚREDNIOWIECZE) ŚWIĘTY WOJCIECH Święty Wojciech (około 955-997 roku) był od 982 roku biskupem w Pradze. Pochodził z książęcego rodu Sławnikowiców. Wypędzony z Czech w 995 roku, udał się do Rzymu. W 996 roku przybył do Polski. Bolesław Chrobry, obawiając się konfliktów bezkompromisowego biskupa ze świeżo schrystianizowanymi poddanymi, wysłał Wojciecha w 997 roku z misją chrystianizacyjną do Prus. Wojciech, nie szanując miejscowych zwyczajów i świętych dla p ...
  Autor: ~gość, Dodano: 16 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Kultura starożytnych Greków
  Pierwszą cywilizacją , która pojawiła się w basenie Morza egejskiego była cywilizacja Kreteńczyków . Pojawiła się ona w neolicie w mieście Knossos ok.6100 p.n.e. . Największymi osiągnięciami tej kultury były :żarna , garncarstwo, miasta , dwukomorowe groby , obrządek pogrzebowy . 2000 p.n.e zaczęto używać miedzi (wytwarzano piły , podwójne toporki , sztylety). Królem Krety był Minos. W stolicy Knossos , która była centrum kulturalnym i gospodarczym państwa , był legendarny labirynt dla syna M ...
  Autor: ~gość, Dodano: 15 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,3
 • Zjednoczenie Włoch.
  W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów. Pokazały one, że ludzie nie byli zadowoleni z rządów, że chcieli i powinni mieć wpływ na władzę. Władcy dążyli do stłumienia siłą tych wystąpień i chcieli przywrócić stary system władzy. Jednak wydarzenia z 1848 wykazały, że zmiany prawno-ustrojowe są konieczne. Jedną z ważnych przyczyn Wiosny Ludów była chęć utworzenia przez ludzi mówiących tym samym językiem własnego, niezależnego państwa (nacjonalizm). Na ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,4
 • Kształtowanie się demokracji szlacheckiej
  W każdym ustroju istnieją dwa elementy: uprawnienia osoby i sposób sprawowania władzy. W prawie rzymskim na bazie którego ukształtowały się systemy ustrojowe Europy zach. i środkowej rozróżnia się dwa elementy: własność prywatną i władzę publiczną. Ten sposób myślenia nigdy w Europie nie zaginął, co więcej uległ pogłębieniu przez doktrynę chrześcijańską. W całym średniowieczu nie znikło pojęcie praw naturalnych, poprzez które Bóg wyraża wszechmoc swojego istnienia i pojęcia republiki. Mówiono ...
  Autor: ~gość, Dodano: 13 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Pierwsze państwa słowiańskie.
  1. Sytuacja , w jakiej może dojść do powstania państwa Żeby mogło powstać państwo muszą pojawić się nadwyżki żywności i trzeba przejść na osiadły tryb życia . Obok wspólnoty plemienno - rodowej musi pojawić się poczucie wspólnoty terytorialnej ( mieszkamy na tej samej ziemi , zagrażają nam te same niebezpieczeństwa , mówimy tym samym językiem ) 2. Motywacje i cele jakie ma do spełnienia państwo Pojawia się motywacja obrony terytorialnej , ludności i zasobów .Potrzeba sprawiedliwości . Trze ...
  Autor: ~gość, Dodano: 12 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Etapy zjednoczenia Niemiec.
  1. Sytuacja krajów niemieckich w okresie poprzedzającym zjednoczenie Niemiec. Niemcy miały poczucie jedności narodowej, poprzez świadomość wspólnego języka. tradycji, kultury. Na terenie Niemiec istniały 2 wielkie organizacje: Związek Niemiecki i Niemiecki Związek Celny. Czołową rolę odgrywała Austria i Prusy. Idea zjednoczenia Niemiec funkcjonowała w okresie Wiosny Ludów, lecz nie została zrealizowana. Po Wiośnie Ludów wzmocnieniu uległy struktury władzy państwowej w Prusach. Istniało tam ro ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,1
 • Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego (1106-1138).
  Zgoda między braćmi i względna równowaga sił trwała do 1102 r. póżniej nastąpił konflikt między braćmi , Zbigniewem, króry był panem Wielkopolski, Kujaw i Bolesławem będącym panem dzielnicy Małopolski, Śląska, Ziemi Lubuskiej. Po śmierci Hermana Zbigniew otrzymał ojcową dzienicę Mazowsze, zaś Krzywousty kontynułował wyprawy na Pomorze(oderwało się ono od Polski i powróciło do pogaństwa ) .Bolesław był rzecznikiem interesów drobnego i średniego rycerstwa z tym, że popierał go możny ród Adwańcó ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Rosja na drodze do mocarstwowości
  Okres tzw. "wielkiej smuty" w Rosji kończy się w 1613 r., gdy carem zostaje Michał Fiodorowicz Romanow. W tym momencie Rosja była jeszcze słaba, ale utrzymała niezależność. Wkrótce podnosi się jej potencjał gospodarczy, wzmacnia władzy carów, a Rosja rozszerza swoje terytoria (co przede wszystkim odbywa się kosztem Polski i Turcji). Wzmocnienie wewnętrzne i międzynarodowe Rosji nastąpiło głównie za panowania Piotra I. Przejmował on władzę jako polityk bardzo młody (miał 17 lat). Dążył on do ...
  Autor: ~gość, Dodano: 07 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,0
 • Polska, historia XX w. do 1945.
  Przed I wojną światową w polityce polskiej dominowały dwie orientacje. Zwolennicy orientacji rosyjskiej, gł. narodowi demokraci, uważali, że w przypadku zwycięstwa państw Ententy ziemie polskie będzie można zjednoczyć pod panowaniem Rosji i uzyskać daleko idącą autonomię. Zwolennicy orientacji austro-węgierskiej, tj. socjaliści i ugrupowania galicyjskie, sądzili, że zwycięstwo państw centralnych pozwoli na połączenie zaboru rosyjskiego z Galicją i utworzenie trzeciego członu monarchii habsbur ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Geneza, charakter i skutki unii lubelskiej (1569)
  Na genezę Unii Lubelskiej złożyły się: działanie obozu egzekucyjnego, który dążył do ściślejszego zespolenia wszystkich ziem, w jakikolwiek sposób połączonych z Polską. Poza tym szlachta dążyła do szerszej ekspansji gosp. Na Wschodzie w związku z rozwojem gosp. Folwarczno - pańszczyźnianej. Mogło to nastąpić po głębszej, wykraczającej poza personalną, unii polsko - litewskiej. Szlachta litewska szukała poparcia w szlachcie polskiej do walki z rodzimą magnaterią. Szlachta litewska dązyła równi ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,2
Tematy: 57 - 70 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0179 sekund.