Sciaga-OnLine.PL » Wypracowania i ściągi » Historia

Lista tematów

 • Polityka - lata 20
  Polityka zagraniczna Polski lat 1918-1922 była związana głównie z walką 0 ostateczny kształt granic państwa. Mimo zawarcia traktatu ryskiego z Rosją ra-dzieckąstosunki z tym państwem były napięte. Bolszewicy dążyli do oderwania od Polski wschodnich ziem Rzeczypospolitej, siejąc wrogą wobec niej propagan-dę przez mniejszościowe komunistyczne partie polityczne w Polsce.Podejmowanie przez Związek Radziecki na forum międzynarodowym prób rewi-zji układów granicznych spotkało się z reakcją strony ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 4,8
 • Polityka - lata 30
  Od 1926 r. polską polityką zagraniczną kierował Józef Piłsudski (za pośred- nictwem oddanych sobie ministrów). Uważał, że jak długo między Niemcami a ZSRR będą trwały nieporozumienia, tak długo ze strony tych państw nie grozi Polsce niebezpieczeństwo; należy zachować równy dystans w stosunkachz na-szymi dwoma największymi sąsiadami prowadząc politykę równowagi. Reali-zatorem takiej polityki miał być płk Józef Beck,od 1932 r. minister spraw zagra-nicznych Rzeczypospolitej Po ...
  Autor: ~gość, Dodano: 02 kwietnia 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Polityka gospodarcza i oświatowa Królestwa Polskiego.
  I. Ministrem przez cały okres Królestwa Polskiego był Tadeusz Mostowski . Promował on rozwój przemysłu : tkackiego ( Warszawa , Łódź ) , sukienniczego ( Zgierz ) , wydobywczego ; powstała Szkoła Górnicza w Kielcach . W kwestii włościańskiej : rząd popierał oczynszowanie włościan w dobrach narodowych , które były sprzedawane , więc ... Popierano budowę dróg . Sprowadzano obce kapitały , obcych rękodzielników . Z tym okresem związane są początki przemysłowej Łodzi . Poprzedni ministrowie niez ...
  Autor: ~gość, Dodano: 28 marca 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Polityka wewnętrzna Królestwa Kongresowego.
  Pierwszym problemem jaki się pojawił było współistnienie ( na ile to możliwe ) wielkiego samowładnego imperium carskiego z konstytucyjnym Królestwem Polskim . Właściwie pomysł konstytucji był osobistym pomysłem cara Aleksandra I , który wychowany w duchu ... i oświecenia chciał poprzez eksperyment z Królestwem Polskim rozciągnąć system konstytucyjny na całe imperium carskie . Ale pomysł ten był głęboko sprzeczny zarówno z rosyjską tradycją państwową jak i interesem rosyjskiej biurokracji czy ...
  Autor: ~gość, Dodano: 17 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,6
 • Polityka zagraniczna Zygmunta starego. Geneza hołdu pruskiego.
  POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW Na przeł. XV i XVI przedstawiciele dynastii Jagiellonów zasiadali na 4 tronach Europy : Kraków, Wilno, Praga, Buda (węg.później Budapeszt) W tym czasie władcą Polski i Litwy był Aleksander Jagiellończyk(1501 - 1506), natomiast władcą Czech i Węgier był Wł.Jagiellończyk. W tym czasie możemy mówić o bloku państw jagiellońskich w Europie środ.wsch. Z tym, że każde z tych państw miało własne problemy i własne możliwości rozwiązania ich : 1) Wł.Jagiel ...
  Autor: ~gość, Dodano: 03 maja 2001, Średnia ocen: 3,9
 • Polska i Litwa w dobie pierwszych Jagiellonów.
  1. Rządy Ludwika Andegaweńskiego (1370 -1382) Zgodnie z odpowiednimi układami panem i dziedzicem korony królestwa polskiego został Ludwik Andegaweński - siostrzeniec króla Kazimierza ( Są na to odpowiednie układy pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Ludwikiem i zobowiązaniem Ludwika, że przyszły król nie naruszy istniejącego ustawodawstwa - przywilej w Budzie 1355 r.) To zobowiązanie zostało wystawione wobec szlachty i duchowieństwa. Ludwik Węgierski nie za bardzo przejmował się rządami w Polsce, ...
  Autor: ~gość, Dodano: 22 marca 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Polska kultura w latach 1918 - 1939
  Kultura polska w latach 1918-1938, w okresie odrodzenia niepodległego państwa niewątpliwie znacznie się rozwinęła. Zyskała ona opiekę państwa, rząd wspierał oświatę, rozwój nauk i sztuki. Utworzono wiele placówek mających na celu rozpowszechnienie kultury miedzy innymi Polskie Radio, Bibliotekę Narodową, otworzono Polską Akademię Literatury. Państwo chcąc odbudować strukturę naukową utworzyło wiele instytutów i ośrodków szkolnictwa wyższego znajdujące się w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Lwowie ...
  Autor: magda_a3, Dodano: 29 września 2005, Średnia ocen: 4,7
 • Polska od sejmu konwokacyjnego do konfederacji barskiej.
  W dobie Augusta III Wettina w Rzeczpospolitej o władzę rywalizowały 2 koterie magnackie : Potockich i Czartoryskich . Potoccy byli na usługach dworu francuskiego , Czartoryscy natomiast na usługach dworu petersburskiego . Mówiąc o koterii należy rozumieć ród magnacki i jego klientelę . Zarówno Potoccy jak i Czartoryscy widzieli konieczność reform , ale w doraźnej walce o przejęcie władzy w pełni wykorzystywali ułomności ustroju Rzeczpospolitej , tzn. rwali sejmy , trybunały , pobierali pensje ...
  Autor: ~gość, Dodano: 25 marca 2001, Średnia ocen: 2,8
 • Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego (1106-1138).
  Zgoda między braćmi i względna równowaga sił trwała do 1102 r. póżniej nastąpił konflikt między braćmi , Zbigniewem, króry był panem Wielkopolski, Kujaw i Bolesławem będącym panem dzielnicy Małopolski, Śląska, Ziemi Lubuskiej. Po śmierci Hermana Zbigniew otrzymał ojcową dzienicę Mazowsze, zaś Krzywousty kontynułował wyprawy na Pomorze(oderwało się ono od Polski i powróciło do pogaństwa ) .Bolesław był rzecznikiem interesów drobnego i średniego rycerstwa z tym, że popierał go możny ród Adwańcó ...
  Autor: ~gość, Dodano: 08 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,8
 • Polska w dobie rozbicia dzielnicowego.
  Statut Krzywoustego był swego rodzaju konstytucją (ustawa zasadnicza). Regulował on sposób przejmowania władzy oraz kompetencje księcia princepsa zarówno w dziedzinie polityki zagranicznej jak i uprawnienia do sprawowania władzy w wewnątrz kraju. Rządy - sposób sprawowania władzy w ramach istniejących praw i poprzez istniejące insty- tucje. Polityka - kierunek aktywności gospodarczej , społecznej , publicznej Ta konstytucja miała silne oparcie w instytucjach międzynarodowych , zatwierdzona ...
  Autor: ~gość, Dodano: 14 lipca 2001, Średnia ocen: 5,0
 • Polska za czasów panowania Kazimierza Wielkiego
  1) Mieczysław Łokietek i jego syn Kazimierz-wielcy wielcy władcy Królestwa Polskiego. 2) Stan Polski na początku panowania króla Kazimierza Wielkiego. 3) Cele i metody polityki zewnętrznej Kazimierza Wielkiego. 4) Cele i metody polityki wewnętrznej państwa, reformy przeprowadzone przez monarchę: a) zmiany w administracji państwa b) kodyfikacja prawa c) reformy wojska i skarbu d) stan rolnictwa e) rozwój miast i rzemiosła f) powstanie uniwersytetu w Krakowie 5) Ocena rządów Kazi ...
  Autor: Jarosław Koń, Dodano: 01 października 2005, Średnia ocen: 3,2
 • Polska, historia XX w. do 1945.
  Przed I wojną światową w polityce polskiej dominowały dwie orientacje. Zwolennicy orientacji rosyjskiej, gł. narodowi demokraci, uważali, że w przypadku zwycięstwa państw Ententy ziemie polskie będzie można zjednoczyć pod panowaniem Rosji i uzyskać daleko idącą autonomię. Zwolennicy orientacji austro-węgierskiej, tj. socjaliści i ugrupowania galicyjskie, sądzili, że zwycięstwo państw centralnych pozwoli na połączenie zaboru rosyjskiego z Galicją i utworzenie trzeciego członu monarchii habsbur ...
  Autor: ~gość, Dodano: 06 sierpnia 2001, Średnia ocen: 3,5
 • Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim.
  6. V. 1814r. Napoleon Bonaparte zrzeka się korony. Senat Francji ogłasza królem starszego brata Ludwika XVI, wstępuje on na tron jako Ludwik XVIII. 1. III. 1815r. Napoleon opuszcza Elbę i ląduje................ Liczne oddziały opowiadają się za nim. 20. III Napoleon zajmuje Paryż (początek 100 dni Napoleona). 18. VI. 1815r. - bitwa pod Waterloo Klęska armii francuskiej zadana przez połączone wojska angielsko-pruskie. Napoleon Bonaparte oddaje się w ręce Anglików i zostaje osadzony na wyspie ...
  Autor: ~gość, Dodano: 05 marca 2001, Średnia ocen: 4,5
 • Potop szwedzki z II połowy XVII wieku
  Na przyczyny ataku Szwedów na złożył się w wyjątkowy wzrost ekspansywności Szwecji po wojnie 30 letniej z lat 1618-1648. Pozatym Szwecja obawiała się wzrostu Rosji na Bałtykiem, co mogło nastąpić w skutek wojny polsko-rosyjskiej z 1654r. Król polski już Jan Kazimierz używał obok tytułu króla polskiego tytuł króla Szwecji, czego nie aprobował król szwedzki. Z kolei magnateria polska przyjmowała zdradziecką postawę deklarując swoją współpracę z królem szwedzkim, chcąc umocnić swoją pozycję poli ...
  Autor: ~gość, Dodano: 19 maja 2001, Średnia ocen: 4,6
Tematy: 85 - 98 z 196, wyświetlane po 14
Poprzednia strona 1 ... 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 ... 14 Następna strona
Sortuj według: [alfabet.] [wg daty] [wg autora]
Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Czas generowania strony: 0.0852 sekund.